نویسنده = حسن نمازی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.445

زینب ساجدی فردقلی بگلو؛ حسن نمازی؛ علی اکبر انتظامی