نویسنده = حسین روغنی ممقانی
بررسی اثر تغییرات غلظت واکنش‌دهنده‌ها بر سینتیک تهیه پلی‌آکریلونیتریل به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 53-64

10.22063/jipst.2013.647

حسین روغنی ممقانی؛ وحید حدادی اصل؛ محمد نجفی؛ مهدی سلامی کلجاهی


تهیه نانوکامپوزیت پلی‌استیرن به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا: بررسی سینتیک واکنش در مجاورت خاک رس

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1388، صفحه 261-272

10.22063/jipst.2009.700

حسین روغنی ممقانی؛ محمد نجفی؛ وحید حدادی اصل*؛ مهدی سلامی کلجاهی


مطالعه پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن با در نظر گرفتن اثر ژل به روش شبیه سازی مونت‌کارلو

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 11-19

10.22063/jipst.2009.688

محمد نجفی؛ حسین روغنی ممقانی؛ مهدی سلامی کلجاهی؛ وحید حدادی اصل