نویسنده = رضا عابدینی
تعداد مقالات: 3
3. جداسازی CO2/CH4 با استفاده از غشای ماتریس ترکیبی پلی متیل پنتین ذرات MIL-53

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 351-337

رضا عابدینی؛ محمدرضا امیدخواه؛ فاطره درستی