نویسنده = ارسلانی، ناصر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

فاروق نصیری؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


2. الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


3. کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1370

ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


4. تهیه شیمیایی پلی تیوفن رسانا

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1369

ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی