نویسنده = دبیر اصفهانی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

حسن دبیر اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی