نویسنده = رضا رضایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1375

عبدالصمد زرین قلم؛ محمد رضا رضایی؛ محمود محراب زاده