نویسنده = سیدخلیلی، مهیده
تعداد مقالات: 1
1. سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

علی پورجوادی؛ مهیده سیدخلیلی؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر