نویسنده = کمال افضلی، سید
تعداد مقالات: 2
1. آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری


2. آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری