نویسنده = باقری، شاداب
تعداد مقالات: 1
1. اثر پلاسما با بسامد رادیویی بر خواص سطح پلی استیرن

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1385

شاداب باقری؛ حمید میرزاده