نویسنده = کارگری، علی
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی دیوکسیدکربن- متان با استفاده از غشای پلیمری آمیخته‌ای

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 17-28

حمیدرضا سنایی پور؛ آبتین عبادی عموقین؛ عبدالرضا مقدسی؛ علی کارگری؛ داوود قنبری؛ زهرا شیخی مهرآبادی؛ محسن نادمی