نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکافت قلیایی مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • آلژینات تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی [دوره 8، شماره 4، 1374]

ا

 • ابر آبزدایی بهبود خواص سطحی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با لیزر: فنی نو برای تهیه پلیمرهای خون سازگار - 1 [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • اپوکسی آکریلات دار پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • اسانس پرتقال تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • اسفنج ساختاری تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • اصلاح سطحی بهبود خواص سطحی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با لیزر: فنی نو برای تهیه پلیمرهای خون سازگار - 1 [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • افزودنی بتن لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • افزودنیها فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • اکسایش نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • اکستروژن فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • الیاف کاربرد طیف نمایی رامان لیزری در مطالعه و شناسایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • الیاف پلی استر مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • الیاف شیشه تهیه و شناسایی نوارهای شکسته بندی بر پایه پلی یورتان [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • انتقال آب شیوه انتقال آب در نخ [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • انتقال انرژی مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • ایزومری فضایی بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]

ب

 • برهمکنش مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • بیس فنول A تهیه و شناسایی بیس فنول A [دوره 8، شماره 2، 1374]

پ

 • پایدارسازی مطالعه پدیده خود همکرداری در پایدارسازی پلی پروپیلن در برابر تخریب اکسایشی گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • پایدارسازی تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • پخت پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • پلی اتیلن ترفتالات کاربرد طیف نمایی رامان لیزری در مطالعه و شناسایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • پلی اتیلن ترفتالات مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • پلی اتیلن خطی سبک فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • پلی استر شیوه انتقال آب در نخ [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • پلی استر سیر نشده پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • پلی آمید نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • پلی پروپیلن مطالعه پدیده خود همکرداری در پایدارسازی پلی پروپیلن در برابر تخریب اکسایشی گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • پلی پیرول مطالعه شکل شناسی پلی پیرول تهیه شده به روش الکتروشیمیایی و شیمیایی و کامپوزیت پلی پیرول - پلی آکریلیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • پلی وینیل کلرید تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • پلی یورتان تهیه و شناسایی نوارهای شکسته بندی بر پایه پلی یورتان [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • پلیمرهای آلی مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • پلیمرهای رسانا مطالعه شکل شناسی پلی پیرول تهیه شده به روش الکتروشیمیایی و شیمیایی و کامپوزیت پلی پیرول - پلی آکریلیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • پوشش دهی محافظت سطح با روکش دهی لاستیکی [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • پوشش نم پختنی تهیه و شناسایی نوارهای شکسته بندی بر پایه پلی یورتان [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • پیش پلیمر ایزوسیانات تهیه و شناسایی نوارهای شکسته بندی بر پایه پلی یورتان [دوره 8، شماره 4، 1374]

ت

 • تجزیه تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • تخریب تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • تخریب اکسایشی گرمایی مطالعه پدیده خود همکرداری در پایدارسازی پلی پروپیلن در برابر تخریب اکسایشی گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • ترکیب درصد کوپلیمر روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • تریس استیل استوناتو وانادیم III کوپلیمر شدن 2vp-MMA با سیستم آغازگر BPO-V(acac)3در حلال 2- بوتانون و محاسبه نسبتهای واکنش پذیری مونومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • تهیه تهیه و شناسایی بیس فنول A [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • تهیه تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • توده سازی پیچیده تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • تیتان آکریلات بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده [دوره 8، شماره 4، 1374]

ج

 • جمع شدگی پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1374]

چ

 • چسب بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده [دوره 8، شماره 4، 1374]

خ

 • خواص زیردست مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • خواص شیمیایی بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • خودهمکرداری مطالعه پدیده خود همکرداری در پایدارسازی پلی پروپیلن در برابر تخریب اکسایشی گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • خوردگی محافظت سطح با روکش دهی لاستیکی [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • خون سازگاری بهبود خواص سطحی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با لیزر: فنی نو برای تهیه پلیمرهای خون سازگار - 1 [دوره 8، شماره 2، 1374]

د

 • درصد تبدیل روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]

ر

 • رامان تبدیل فوریه کاربرد طیف نمایی لیزر رامان در شیمی و تکنولوژی پلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • رزین اپوکسی بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • رزین پخت پذیر با تابش پخت تابشی رزین پلی استر سیرنشده و اپوکسی [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • رسانندگی مطالعه شکل شناسی پلی پیرول تهیه شده به روش الکتروشیمیایی و شیمیایی و کامپوزیت پلی پیرول - پلی آکریلیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • رنگساز مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • رنگساز تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • روزن رانی تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • روکش دهی لاستیکی محافظت سطح با روکش دهی لاستیکی [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • ریزکاونده رامان کاربرد طیف نمایی رامان لیزری در مطالعه و شناسایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • ریسندگی چرخانه ای شیوه انتقال آب در نخ [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • ریسندگی حلقه ای شیوه انتقال آب در نخ [دوره 8، شماره 2، 1374]

ژ

 • ژل تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • ژلاتین تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها [دوره 8، شماره 3، 1374]

س

 • ساختار پلیمر کاربرد طیف نمایی لیزر رامان در شیمی و تکنولوژی پلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • ساختار درشت مولکولی بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • ساختار مولکولی کاربرد طیف نمایی رامان لیزری در مطالعه و شناسایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 4، 1374]

ش

 • شاریدگی مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • شکل شناسی مطالعه شکل شناسی پلی پیرول تهیه شده به روش الکتروشیمیایی و شیمیایی و کامپوزیت پلی پیرول - پلی آکریلیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • شکل شناسی بهبود خواص سطحی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با لیزر: فنی نو برای تهیه پلیمرهای خون سازگار - 1 [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • شکل شناسی تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • شناسایی تهیه و شناسایی بیس فنول A [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • شناسایی تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی [دوره 8، شماره 4، 1374]

ص

 • صمغ عربی تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • صنایع شیمیایی محافظت سطح با روکش دهی لاستیکی [دوره 8، شماره 3، 1374]

ض

 • ضد اکسنده مطالعه پدیده خود همکرداری در پایدارسازی پلی پروپیلن در برابر تخریب اکسایشی گرمایی [دوره 8، شماره 1، 1374]

ط

 • طیف نمایی NMR بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • طیف نمایی رامان کاربرد طیف نمایی لیزر رامان در شیمی و تکنولوژی پلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • طیف نمایی رامان کاربرد طیف نمایی رامان لیزری در مطالعه و شناسایی الیاف نساجی [دوره 8، شماره 4، 1374]

ع

 • عامل پف دهنده تهیه اسفنج سخت پلی وینیل کلرید با روش روزن رانی بررسی آثار متغیرهای فراروش [دوره 8، شماره 4، 1374]

ف

 • فرانرم کننده لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • فرایند پلیمر شدن کاربرد طیف نمایی لیزر رامان در شیمی و تکنولوژی پلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • فضانظمی بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • فلوئورو الاستومر فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • فنول تهیه و شناسایی بیس فنول A [دوره 8، شماره 2، 1374]

ک

 • کامپوزیت پلی پیرول - پلی آکریلیکاسید مطالعه شکل شناسی پلی پیرول تهیه شده به روش الکتروشیمیایی و شیمیایی و کامپوزیت پلی پیرول - پلی آکریلیک اسید [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • کاهش دهنده آب لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • کاهش وزن مروری کوتاه بر آبکافت قلیایی الیاف پلی استر [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • کمک فراورش فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • کوپلیمر شدن کوپلیمر شدن 2vp-MMA با سیستم آغازگر BPO-V(acac)3در حلال 2- بوتانون و محاسبه نسبتهای واکنش پذیری مونومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • کوپلیمر شدن روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپرفیرین - استیرن مطالعه مقدماتی انتقال انرژی در کوپلیمر فتالوسیانین - مزوپروفیرین - استیرن [دوره 8، شماره 1، 1374]

گ

 • گرماکافت نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • گروه عاملی کاربرد طیف نمایی لیزر رامان در شیمی و تکنولوژی پلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]

ل

 • لاستیک EPDM تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • لیزر ضربه ای CO2 بهبود خواص سطحی الاستومر پلی دی متیل سیلوکسان با لیزر: فنی نو برای تهیه پلیمرهای خون سازگار - 1 [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • لیگنوسولفونات لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • لیگنین لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن [دوره 8، شماره 3، 1374]

م

 • متیل متاکریلات کوپلیمر شدن 2vp-MMA با سیستم آغازگر BPO-V(acac)3در حلال 2- بوتانون و محاسبه نسبتهای واکنش پذیری مونومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • محافظت سطح محافظت سطح با روکش دهی لاستیکی [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • مدل سینتیکی نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • مدلهای آماری انتشار بررسی ساختار درشت مولکولها در محلول با روش طیف نمایی NMR [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • مکانیسم کندن مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • مواد حالت پذیر دندانی تهیه و شناسایی مواد حالت پذیر بر پایه آلژینات برای کاربردهای دندانپزشکی [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • موم پارافینی تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • موم ریزبلوری تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • موم کارنوبا تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • موم مدلسازی تجزیه کیفی و کمی موم مدلسازی و بررسی امکان ساخت آن [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • مونومر روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • میکروکپسول تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها [دوره 8، شماره 3، 1374]

ن

 • نخ از الیاف یکسره شیوه انتقال آب در نخ [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • نسبت واکنش پذیری کوپلیمر شدن 2vp-MMA با سیستم آغازگر BPO-V(acac)3در حلال 2- بوتانون و محاسبه نسبتهای واکنش پذیری مونومرها [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • نسبت واکنش پذیری روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • نوار شکسته بندی تهیه و شناسایی نوارهای شکسته بندی بر پایه پلی یورتان [دوره 8، شماره 4، 1374]
 • نور اکسایش تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM [دوره 8، شماره 3، 1374]
 • نورتابی شیمیایی نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش [دوره 8، شماره 1، 1374]
 • نورصوتی مکانیسم کندن پلیمرهای آلی به وسیله لیزرهای فرابنفش و زیرقرمز [دوره 8، شماره 3، 1374]

و

 • واکنش تراکمی تهیه و شناسایی بیس فنول A [دوره 8، شماره 2، 1374]
 • واکنشگر پلیمری بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده [دوره 8، شماره 4، 1374]