نانوکامپوزیت زیست‌پلاستیک بر پایه پلی‌بوتیلن سوکسینات آدیپات - سلولوزنانوبلوری اصلاح‌شده با آمینوسیلان: خواص ساختاری، گرمایی و فیزیکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هرمزگان، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، صندوق پستی 3995

2 هرمزگان، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک، ساخت تولید، صندوق پستی 3995

چکیده

فرضیه: سلولوز نانوبلوری به‌دلیل زیست‌تخریب‌پذیری، تجدیدپذیری و خواص مکانیکی عالی به‌عنوان پرکننده در زیست‌پلاسیتک‌ها بسیار مورد توجه‌ است. پراکنش خوب سلولوز نانوبلوری عامل اساسی در تعیین خواص افزایش‌یافته نانوکامپوزیت‌های زیست‌پلاستیک سلولوز نانوبلوری است. از طرفی، اصلاح سطح سلولوز نانوبلوری با استفاده از آمینوسیلان‌ها می‌تواند پراکنش آن را در ماتریس پلیمری بهبود بخشد.
روش‌ها: سطح سلولوز نانوبلوری با ترکیب سیلانی N-(2-آمینواتیل)-3-آمینوپروپیل‌تری‌متوکسی‌سیلان، به‌منظور بهبود میل ترکیبی آن به پلی‌‌بوتیلن سوکسینات آدیپات اصلاح‌ شد. نمونه‌های نانوکامپوزیتی پلی‌بوتیلن‌ سوکسینات آدیپات (PBSA) دارای مقادیر مختلف 0، 0.1 0.3، 0.5، 1 و 2phr سلولوز نانوبلوری اصلاح‌شده با روش اختلاط محلولی تهیه شدند. خواص ساختاری، گرمایی و فیزیکی نمونه‌های تهیه‌شده با آزمون‌های طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM)، گرماوزن‌سنجی (TGA)، گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) و جذب آب  شناسایی شد.
یافته‌ها: اصلاح شیمایی سطح سلولوز نانوبلوری با آزمون‌های FTIR ،TGA و EDX، تأیید شد. اندازه‌گیری‌های گران‌روکشسانی خطی نشان داد، واردکردن سلولوز نانوبلوری در PBSA به رفتار غیرپایانی و افزایش گران‌رَوی در محدوده بسامدهای کم منجر شد که در بارگذاری‌های زیاد سلولوز نانوبلوری مشخص می‌شود. افزایش تمایل نانوذره اصلاح‌شده به PBSA به ایجاد برهم‌کنش‌های هیدرودینامیکی بین پرکننده-ماتریس و تشکیل ساختار سه‌بعدی در ماتریس پلیمر منجر شد. عکس‌های SEM، پراکنش خوب نانوذره اصلاح‌شده را در ماتریس پلیمر نشان داد. نتایج TGA نشان داد، پایداری گرمایی PBSA با سلولوز نانوبلوری اصلاح‌شده با سیلان افزایش یافت. این را می‌توان به برهم‌کنش ایجا‌دشده بین اجزای نانوکامپوزیت نسبت داد که به انرژی بیشتر برای تخریب گرمایی نیاز دارند. نتایج DSC نیز نشان داد، وجود نانوبلورهای سلولوزی به افزایش دمای بلورش در پلی‌بوتیلن سوکسینات دارای نانوذرات اصلاح‌شده منجر می‌شود. جذب آب در نمونه‌ها با زمان، تا رسیدن به حد تعادلی، افزایش یافت. افزایش مقدار نانوذره در ماتریس پلیمر باعث افزایش جذب آب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioplastic Nanocomposites Based on Polybutylene Succinate Adipate (PBSA)/Aminosilane Modified Nonocrystalline Cellulose: Structural, Thermal and Physical Properties

نویسندگان [English]

  • Amin Hosseinipour 1
  • Mehdi Haji Abdolrasouli 1
  • Mohammad Ali Mirzai 2
1 Faculty of chemical engineering, Department of oil and gas Engineering, University of Hormozgan, Bandarrabbas, Iran.
2 Faculty of mechanical engineering, Department of Engineering, University of Hormozgan, Bandarrabbas, Iran.
چکیده [English]

Hypothesis: Nanocrystalline cellulose (NCC) has received much attention to be used as nanofiller in bioplastics due to its biodegradability, renewability and fantastic mechanical properties. The well distribution of NCC is a key factor in determining the enhanced properties of bioplastics/NCC nanocomposites. Surface modification of NCC using aminosilanes can improve its dispersion in a polymer matrix.
Methods: N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane was used for surface modification of nanocrystalline cellulose (NCC) to improve its affinity to polybutylene succinate adipate (PBSA). PBSA-based nanocomposites, containing 0, 0.1, 0.3, 0.5, 1 and 2 phr modified, NCC were prepared by solution mixing. The structural, thermal and physical properties of the prepared samples were characterized using FTIR, RMS, SEM, TGA, DSC and water absorption techniques.
Findings: The chemical modification of NCC was confirmed by FTIR, TGA and EDX. Linear viscoelastic measurements show that the incorporation of NCC in PBSA resulted in a non-terminal behavior and viscosity up-turn in the low frequency range, which are pronounced in high loadings of NCCs. The enhanced affinity of NCC toward PBSA, obtained by surface modification, resulted in hydrodynamic interactions between them, leading to the formation of a 3D network structure in the matrix. The SEM results showed well distribution of modified NCC in the PBSA matrix. The TGA results showed that the thermal stability of PBSA increases in the presence of silane-modified NCC. This can be attributed to the interactions formed between the components of nanocomposite, needing higher energy for thermal degradation. Study on DCS results indicated that the crystallization temperature of the nanocomposites containing modified NCC increases as a consequence of well distributed modified NCC. The water absorption results demonstrated that the water uptake of the samples containing modified NCC increases as compared to virgin PBSA...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poly butylene succinate adipate
  • Nanocrystalline cellulose
  • surface modification
  • Melt viscoelastic and thermal properties
  • water absorption