دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378 
تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET

10.22063/jipst.1999.305

فریبرز ابراهیمیان؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ محمود محراب زاده