دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378 
3. تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET

فریبرز ابراهیمیان؛ نادره گلشن ابراهیمی؛ محمود محراب زاده


4. سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A

فرشید ضیایی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده