دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378