نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبدوستی بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1 [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • آزادسازی کنترل شده آزادسازی کنترل شده داروی استامینوفن از سیستم تحویل پلی اتیل سلولوز [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • آکریلونیتریل استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • آکریلیک اسید تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • آلومینیم اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • آلیاژ تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • آماده سازی اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • آمیزه تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • آمیلاز مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی: نقش آنزیمها [دوره 12، شماره 1، 1378]

ا

 • اتیل سلولوز آزادسازی کنترل شده داروی استامینوفن از سیستم تحویل پلی اتیل سلولوز [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • اتیل وینیل الکل تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • ارگانوسول سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • استحکام چسبندگی اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • استیرن استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • استیرن ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • اشتعال سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • اصلاح کننده تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • اکسایش بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • الاستومر گرمانرم بررسی اثر سیستمهای مختلف وولکانش دینامیکی بر خواص مکانیکی الاستومر گرمانرم لاستیک طبیعی و پلی پروپیلن [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • الیاف کوتاه مدلسازی ریاضی و رایانه ای دینامیک تعلیق لیفهای انعطاف پذیر [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • امتزاج پذیری تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET [دوره 12، شماره 3، 1378]

ب

 • بازدارنده تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • بازدارنده سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • برج خنک کننده تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • برم سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • بنزوئیل پروکسید ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن [دوره 12، شماره 2، 1378]

پ

 • پایدارسازی بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • پرتودهی فرابنفش بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • پکتیناز مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی: نقش آنزیمها [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • پلاستیکهای تقویت شده با الیاف مدلسازی ریاضی و رایانه ای دینامیک تعلیق لیفهای انعطاف پذیر [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • پلی (4- متیل 1- پنتن) مطالعه اثر آلکیلهای آلومینیم متفاوت بر پلیمر شدن دوغابی 4- متیل - 1- پنتن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن زیگلر - ناتای نوع 0/33AlCl3 و TiCl3- دلتا [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • پلی اتیلن ترفتالات بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1 [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • پلی اتیلن ترفتالات / پلی پروپیلن تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • پلی اتیلن سبک تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • پلی اتیلن سبک خطی تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • پلی اتیلن سنگین واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • پلی استر اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • پلی پروپیلن بررسی اثر سیستمهای مختلف وولکانش دینامیکی بر خواص مکانیکی الاستومر گرمانرم لاستیک طبیعی و پلی پروپیلن [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • پلی تترامتیلن اترگلیکول تهیه پلی تترامتیلن اترگلیکول با وزن مولکولی مشخص و توزیع باریک با استفاده از پلیمر شدن حلقه گشای کاتیونی THF و اسیدهای پروتون دار [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • پلی دی متیل سیلوکسان بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • پلی وینیل کلراید سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • پلی یورتان بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • پلی یورتان بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • پلیمر شدن توده واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • پلیمر شدن حلقه گشای کاتیونی تهیه پلی تترامتیلن اترگلیکول با وزن مولکولی مشخص و توزیع باریک با استفاده از پلیمر شدن حلقه گشای کاتیونی THF و اسیدهای پروتون دار [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • پلیمر شدن دوغابی مطالعه اثر آلکیلهای آلومینیم متفاوت بر پلیمر شدن دوغابی 4- متیل - 1- پنتن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن زیگلر - ناتای نوع 0/33AlCl3 و TiCl3- دلتا [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • پلیمر شدن زنده تهیه پلی تترامتیلن اترگلیکول با وزن مولکولی مشخص و توزیع باریک با استفاده از پلیمر شدن حلقه گشای کاتیونی THF و اسیدهای پروتون دار [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • پلیمرشدن ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • پوشش پلیمری سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • پوشش پودری اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]

ت

 • تایر رادیال اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • تترا برموبیس فنول A سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • تتراهیدروفوران تهیه پلی تترامتیلن اترگلیکول با وزن مولکولی مشخص و توزیع باریک با استفاده از پلیمر شدن حلقه گشای کاتیونی THF و اسیدهای پروتون دار [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • تخریب پلیمر بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • تنش برشی رئومتر مویین: اساس نظری و کاربردها [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • تهیه سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • تورم تعادلی بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی [دوره 12، شماره 4، 1378]

ج

 • جذب سطحی کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • جهتگیری الیاف مدلسازی ریاضی و رایانه ای دینامیک تعلیق لیفهای انعطاف پذیر [دوره 12، شماره 2، 1378]

چ

 • چسبندگی اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • چگالی پیوندهای عرضی بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی [دوره 12، شماره 4، 1378]

خ

 • خواص سطحی بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1 [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر سیستمهای مختلف وولکانش دینامیکی بر خواص مکانیکی الاستومر گرمانرم لاستیک طبیعی و پلی پروپیلن [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • خوردگی اثر آماده سازی سطح بر استحکام چسبندگی و مقاومت در برابر خوردگی آلومینیم با پوشش پودری [دوره 12، شماره 3، 1378]

د

 • داروی فعال آزادسازی کنترل شده داروی استامینوفن از سیستم تحویل پلی اتیل سلولوز [دوره 12، شماره 3، 1378]

ر

 • رنگزدایی کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • رنگینه کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • رئولوژی کامپوزیتهای پلیمری مدلسازی ریاضی و رایانه ای دینامیک تعلیق لیفهای انعطاف پذیر [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • رئومتر مویین رئومتر مویین: اساس نظری و کاربردها [دوره 12، شماره 4، 1378]

ز

 • زیست پرداخت مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی: نقش آنزیمها [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • زیست تخریب بررسی اثر پرتوهای فرابنفش بر پایدارسازی پلی یورتان در برابر زیست تخریب باکتریایی [دوره 12، شماره 3، 1378]

س

 • سرعت برش رئومتر مویین: اساس نظری و کاربردها [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • سلولاز مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی: نقش آنزیمها [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • سیستم پخت اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • سیستم تحویل پلیمری آزادسازی کنترل شده داروی استامینوفن از سیستم تحویل پلی اتیل سلولوز [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • سیستم محلول واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • سینتیک بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • سینتیک ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن [دوره 12، شماره 2، 1378]

ش

 • شاخص تک آرایشی مطالعه اثر آلکیلهای آلومینیم متفاوت بر پلیمر شدن دوغابی 4- متیل - 1- پنتن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن زیگلر - ناتای نوع 0/33AlCl3 و TiCl3- دلتا [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • شناسایی سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A [دوره 12، شماره 3، 1378]

ض

 • ضریب سد نفوذ تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی [دوره 12، شماره 2، 1378]

ظ

 • ظرفیت گرمایی بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی [دوره 12، شماره 4، 1378]

ع

 • عدسی تماسی( روچشمی) تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی [دوره 12، شماره 1، 1378]

ف

 • فاضلاب صنایع نساجی کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • فریک استیل استونات بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • فیلم تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی [دوره 12، شماره 2، 1378]

ق

 • قوطی فلزی مواد غذایی سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]

ک

 • کاتالیزور زیگلر - ناتا مطالعه اثر آلکیلهای آلومینیم متفاوت بر پلیمر شدن دوغابی 4- متیل - 1- پنتن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن زیگلر - ناتای نوع 0/33AlCl3 و TiCl3- دلتا [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • کاتالیزور ناهمگن مطالعه اثر آلکیلهای آلومینیم متفاوت بر پلیمر شدن دوغابی 4- متیل - 1- پنتن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن زیگلر - ناتای نوع 0/33AlCl3 و TiCl3- دلتا [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • کامپوزیت مدلسازی ریاضی و رایانه ای دینامیک تعلیق لیفهای انعطاف پذیر [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • کروماتوگرافی ژل تراوایی بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • کلسیم کربنات واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • کیتوسان کاربرد کیتوسان به عنوان جاذب سطحی برای رنگزدایی فاضلاب صنایع نساجی [دوره 12، شماره 4، 1378]

گ

 • گرانروی رئومتر مویین: اساس نظری و کاربردها [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • گرماسنجی بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی [دوره 12، شماره 4، 1378]

ل

 • لاستیک طبیعی بررسی اثر سیستمهای مختلف وولکانش دینامیکی بر خواص مکانیکی الاستومر گرمانرم لاستیک طبیعی و پلی پروپیلن [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • لاک سنتز لاکهای ارگانوسول PVC برای پوششهای درون قوطیهای مواد غذایی [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • لیپاز مروری بر کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی: نقش آنزیمها [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • لیزر اکسایمر بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1 [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • لیزر کربن دیوکسید بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1 [دوره 12، شماره 1، 1378]

م

 • مالئیک انیدرید واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • مالئیک انیدرید تهیه و بررسی خواص آلیاژ PP/PET [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • مدل ریاضی ارائه مدل ریاضی برای تعیین رفتار سینتیکی پلیمر شدن استیرن [دوره 12، شماره 2، 1378]
 • مدل ماقبل نهایی استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • مدل نهایی استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • مذاب پلیمر رئومتر مویین: اساس نظری و کاربردها [دوره 12، شماره 4، 1378]
 • میزان نفوذ اکسیژن تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی [دوره 12، شماره 1، 1378]

ن

 • نخ تایر اثر سیستم پخت بر چسبندگی نخ پلی استر به لاستیک در تایرهای رادیال [دوره 12، شماره 3، 1378]
 • نسبتهای واکنش پذیر استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • نفوذ آزادسازی کنترل شده داروی استامینوفن از سیستم تحویل پلی اتیل سلولوز [دوره 12، شماره 3، 1378]

و

 • وولکانش دینامیکی بررسی اثر سیستمهای مختلف وولکانش دینامیکی بر خواص مکانیکی الاستومر گرمانرم لاستیک طبیعی و پلی پروپیلن [دوره 12، شماره 4، 1378]

ه

 • هیپوفسفورواسید تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • هیدروژل تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی [دوره 12، شماره 1، 1378]
 • هیدروکسی اتیل متاکریلات تهیه و مطالعه هیدروژلهای کوپلیمر هیدروکسی اتیل متاکریلات و N- وینیل پیرولیدون برای کاربرد در عدسیهای تماسی [دوره 12، شماره 1، 1378]