دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، آذر و دی 1375 
4. مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای

اردشیر خزایی؛ سیدمهرداد جلیلیان؛ مهدی نکومنش حقیقی