دوره و شماره: دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1389 
2. سنتز پلی پارا آمینواستیرن از همو پلیمر و کو پلیمر ۴- کلرومتیل استیرن- استیرن

صفحه 455-465

بخشعلی معصومی؛ مهناز سرایی؛ مریم حاتم زاده؛ علی اکبر انتظامی