دوره و شماره: دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 455-574 
4. اثر نانوذرات و سرعت برش بر تولید اکستروژنی اسفنج پلی‌استیرن در مجاورت گاز نیتروژن

صفحه 511-499

حسین شریف‌پور؛ محمدحسین نویدفامیلی؛ محمد آکو؛ سید اسماعیل زکیان