دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372 
3. سنتز پلیمرهای عامل دار

شادپور ملک پور اسطلکی؛ داریوش حاجی حیدری


4. زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها

روحا کسری کرمانشاهی؛ مجید میرمحمد صادقی؛ مینو ذوالنوریان