بررسی چگالی پیوندهای عرضی در پلی دی متیل سیلوکسان به روش گرماسنجی و مقایسه آن با روش تورم تعادلی


عنوان مقاله [English]

Determination of Crosslinking Density of Poly(dimethylsiloxane) Network by Calorimetry and its Comparison with Equilibrim Swelling Method

نویسندگان [English]

  • F. Shokrolahi
  • H. Mirzadeh
  • M. T.