دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 81-170