دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1388 
خواص گرمایی کامپوزیت های چوب- پلاستیک پس از حذف همی سلولوز از آرد چوب

صفحه 171-181

10.22063/jipst.2013.633

علی اکبر عنایتی؛ امید حسینایی؛ سی چوان وانگ؛ سیداحمد میرشکرایی؛ مهدی تجویدی