دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 168، مهر و آبان 1399، صفحه 292-371 
6. بررسی تجربی خواص خمشی چندلایه‌‌ای‌های آلومینیم-الیاف کنف

صفحه 351-362

سارا علیرضایی شهرکی؛ سهیل داریوشی؛ محمدحسین بهشتی