دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 168، مهر و آبان 1399، صفحه 292-371