دوره و شماره: دوره 33، شماره 6 - شماره پیاپی 170، بهمن و اسفند 1399، صفحه 461-558 
اثر شکل‌شناسی سلول بر جذب انرژی اسفنج لاستیک نیتریل

صفحه 497-507

10.22063/jipst.2021.1777

جواد طولابی؛ محمد خبیری؛ محمدرضا پورحسینی؛ مسعود رضوی‌زاده؛ میلاد سعادت تقرودی