تهیه پلی ( پارا - یدودی استات استیرن) و کاربرد آن در اکسایش دیولهای مجاور در محلولهای آبی


عنوان مقاله [English]

Preparation of Poly (p-iododiacetate styrene) and It's Application Oxidation of Vicinal Diols in Aqueous Solutions