مجله علوم و تکنولوژی پلیمر (JIPST) - واژه نامه اختصاصی