مجله علوم و تکنولوژی پلیمر (JIPST) - اهداف و چشم انداز