اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدحسین بهشتی

مهندسی پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.beheshtyippi.ac.ir
021-48662425

سردبیر

دکتر شهرام مهدی‌پور عطایی

شیمی پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

s.mehdipourippi.ac.ir
021-48662494

مدیر وب سایت

هاجر جمشیدی

شیمی مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

h.jamshidiippi.ac.ir
021-48662516

ویراستار

هاجر جمشیدی

شیمی مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

h.jamshidiippi.ac.ir
021-48662516

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرامرز افشار طارمی

شیمی پلیمر استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

afsharaut.ac.ir
021- 66418107, 64542401

دکتر مهدی باریکانی

پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.barikaniippi.ac.ir
021-48662427

دکتر سیدحسن جعفری

علوم و مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه تهران

shjafariut.ac.ir
021-61112857

دکتر محمد حقیقت کیش

مهندسی نساجی استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mhkishaut.ac.ir
021-64542668

دکتر اعظم رحیمی

شیمی استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

a.rahimiippi.ac.ir
021-48662424

دکتر مهدی رفیع‌زاده

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mehdiaut.ac.ir
021-64542405

دکتر میرحمیدرضا قریشی

مهندسی شیمی استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.h.r.ghoreishyippi.ac.ir
012-48662434

دکتر مهرداد کوکبی

مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه تربیت مدرس

mehrirmodares.ac.ir
021-88011001

دکتر ناصر محمدی

مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mohamadiaut.ac.ir
021-64542406

دکتر علیرضا مهدویان

شیمی پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

a.mahdavianippi.ac.ir
021-48662051

دکتر حمید میرزاده

مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mirzadehaut.ac.ir
021-64542420

دکتر مهدی نکومنش حقیقی

شیمی پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.nekoomaneshippi.ac.ir
021-48662436

دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

مهندسی شیمی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

evfmodares.ac.ir
021-82883338

مشاور علمی

دکتر احمدرضا بهرامیان

مهندسی پلیمر دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

abahramianmodares.ac.ir
021-82884938

دکتر وحید حدادی اصل

مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

haddadiaut.ac.ir
021-64542403

دکتر محمدعلی سمسارزاده

مهندسی پلیمر استاد - دانشگاه تربیت مدرس

semsarzadehmodares.ac.ir
021-88011001

دکتر اسماعیل قاسمی

مهندسی پلیمر استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

i.ghasemiippi.ac.ir
021-48662299

دکتر محمدجلال ظهوریان‌مهر

شیمی استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

m.zohuriaanippi.ac.ir
021-48662451

دکتر جلیل مرشدیان

تکنولوژی پلیمر استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

j.morshedianippi.ac.ir
021-48662421