فرایند پذیرش مقالات

   

فرایند پذیرش مقالات:

     -   ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول

   -   بررسی اولیه مقاله توسط کارشناسان مجله

   -    انتخاب داوران و ارسال مقاله برای داوری توسط سردبیر و هیئت تحریریه

   -    بررسی مقاله توسط داوران و تکمیل فرم داوری

   -   بررسی نظرهای داوران و پیشنهاد اصلاح مقاله به مؤلف با توجه به نظر داوران

   -   اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

   -  داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله

   -  قرارگرفتن مقاله‌­های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله­‌های آماده انتشار

   -   اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص‌شدن شماره صفحات

   -  انتشار نسخه چاپی مجله براساس برنامه زمان‌بندی