پایدارسازی پلی اولفینهای مصرفی در بسته بندی با پایدار کننده های آلی فسفیتی


عنوان مقاله [English]

Stabilization of Polyolefin Packaging Materials With Organophosphite Stabilizers