بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی


عنوان مقاله [English]

The Study of Transformation Products of Some Sulfur Containing Phenolic Antioxidants During Oxidative Inhibition Reaction

نویسندگان [English]

  • M. Tajbakhsh
  • A.A. Entezami