اثر ابعاد تارساز بر ساختار و کارایی غشای الیاف توخالی پلی‌‌اترایمید در تماس‌دهنده غشایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری‌های نوین غشایی، صندوق پستی 484

چکیده

در ساخت غشاهای الیاف توخالی، پارامترهای مختلفی نظیر درصد اجزا و سرعت حجمی محلول پلیمری و سیال درونی و فاصله هوایی بر ساختار و خواص غشا اثرگذارند. یکی از این پارامترها، ابعاد تارساز استفاده شده در ساخت غشاست که در پژوهش حاضر اثر این پارامتر بر خواص و کارایی غشای الیاف توخالی پلی‌اترایمید در تماس‌دهنده غشایی بررسی شد. از محلول پلیمری برای ساخت دو غشای الیاف توخالی استفاده شد، در حالی که ابعاد تارساز استفاده شده در ساخت غشاها با هم متفاوت بود. با افزودن آب به‌عنوان ضدحلال به محلول پلیمری، پایداری ترمودینامیکی محلول کاهش یافت تا با سرعت‌دهی به فرایند تغییر فاز، آثار تغییر در جهت‌گیری یا آسودگی زنجیرهای پلیمری بر ساختار غشای الیاف توخالی به حداقل مقدار برسد. غشاها با استفاده از آزمون‌های مختلف بررسی شد و کارایی آن‌ها در تماس‌دهنده غشایی و در فرایند جذب CO2 در دو حالت آب مقطر درون الیاف و گاز CO2 خالص در پوسته تماس‌دهنده و برعکس ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان داد، ابعاد کوچک‌تر تارساز باعث بهبود خواص غشا شده که افزایش %250 اندازه متوسط حفره‌ها و افزایش %300 سرعت عبوردهی گاز از آن جمله است. همچنین، ابعاد کوچک‌تر تارساز باعث ایجاد حفره‌های بیشتری در ساختار غشا می‌شود که می‌توان آن را ناشی از کوتاه‌شدن طول نفوذ منعقدکننده دانست. همچنین، جذب CO2 به مقدار %150 افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Spinneret Dimension on Structure and Performance of Polyetherimide Hollow Fiber Membrane in Membrane Contactor

نویسنده [English]

  • Gholamreza Bakeri
Advanced Membrane Research Laboratory, Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, P.O. Box: 484, Babol, Iran
چکیده [English]

In hollow fiber membrane fabrication process, a number of parameters such as dope compositions and flow rate, bore fluid type and flow rate, air gap etc. affect on the structure and characteristics of membrane. One of effective parameters is the dimension of spinneret and in this study; the effects of this parameter on the properties of polyetherimide (PEI) hollow fiber membrane and its performance in membrane contactor were studied. A polymer solution was used for fabrication of two PEI membranes at the same fabrication conditions while the dimension of spinneret was different. Through the addition of water as the nonsolvent additive to the polymer solution, the thermodynamic stability of the solution decreased and upon the enhancement in the phase inversion process, the effects of chain reorientation or chain relaxation on the structure of hollow fiber membrane were minimized. The fabricated membranes were characterized by different tests and their performance in membrane contractor and in CO2 absorption test was evaluated in two cases: 1- distilled water in lumen side and pure CO2 in shell side, 2- distilled water in shell side and pure CO2 in lumen side. The results show that smaller dimension of spinneret enhances the properties of membrane such as 250% increase in mean pore size and 300% increase in gas permeation rate. In addition, the smaller dimension of the spinneret makes more pores in the structure of membrane that can be related to the shorter diffusion length of the coagulant. Furthermore, the CO2 absorption flux improves by 150%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spinneret dimension
  • polyetherimide hollow fiber membrane
  • membrane contactor
  • membrane characteristics
  • absorption process
Riemer P., Green Gas Mitigation Technologies, an Overview of the CO2 Capture, Storage and Future Activities of the IEA Greenhouse Gas R&D Programme, Energy Convers. Manage, 37, 665-670, 1996.
Yan S., Fang M.X., Zhang W.F., Wang S.Y., Xu Z.K., Luo Z.Y., and Cen K.F., Experimental Study on the Separation of CO2 from Flue Gas Using Hollow Fiber Membrane Contactors Without Wetting, Fuel Process. Technol., 88, 501-511, 2007.
Zhang W., Hao Z., Chen G., Li J., Li Z., Wang Z., and Ren Z., Effect of Porosity on Mass Transfer of Gas Absorption in a Hollow Fiber Membrane Contactor, J. Membr. Sci., 470, 399-410, 2014.
Chung T.S., Qin J.J., and Gu J., Effect of Shear Rate Within the Spinneret on Morphology, Separation Performance and Mechanical Properties of Ultrafiltration Polyethersulfone Hollow Fiber Membranes, Chem. Eng. Sci., 55, 1077-1091, 2000.
Chung T.S., Lin W.H., and Vora R.H., The Effect of Shear Rate on Gas Separation Performance of 6FDA-durene Polyimide Hollow Fibers, J. Membr. Sci., 167, 55-66, 2000.
Qin J.J. and Chung T.S., Effect of Dope Flow Rate on the Morphology, Separation Performance, Thermal and Mechanical Properties, J. Membr. Sci., 157, 35-51, 1999.
Qin J.J., Gu J., and Chung T.S., Effect of Wet and Wet-Jet Spinning on the Shear-Induced Orientation During the Formation of Ultrafiltration Hollow Fiber Membranes, J. Membr. Sci., 182, 57-75, 2001.
Aptel P., Abidine N., Ivaldi F., and Lafaille J.P., Polysulfone Hollow Fibres-Effect of Spinning Conditions on Ultrafiltration Properties, J. Membr. Sci., 22, 199-215, 1985.
East G.C., McIntyre J.E., Rogers V., and Senn S.C., Production of Porous Hollow Polysulphone Fibres for Gas Separation, 4th BOC Priestly Conference, Royal Society of Chemistry, London, 1986.
Porter M.C., Handbook of Industrial Membrane Technology, Noyes, NJ, USA, 1990.
Wang K.Y., Matsuura T., Chung T.S., and Guo W.F., The Effects of Flow Angle and Shear Rate Within the Spinneret on the Separation Performance of Poly(ethersulfone) (PES) Ultrafiltration Hollow Fiber Membranes, J. Membr. Sci., 240, 67-79, 2004.
Peng N. and Chung T.S., The Effects of Spinneret Dimension and Hollow Fiber Dimension on Gas Separation Performance of Ultra-thin Defect-Free Torlon® Hollow Fiber Membranes, J. Membr. Sci., 310, 455-465, 2008.
Widjojo N., Chung T.S., Arifin D.Y., Weber M., and Warzelhan V., Elimination of Die Swell and Instability in Hollow Fiber Spinning Process of Hyperbranched Polyethersulfone (HPES) via Novel Spinneret Designs and Precise Spinning Conditions, Chem. Eng. J., 163, 143-153, 2010.
Qin J.J., Wang R., and Chung T.S., Investigation of Shear Stress Effect Within a Spinneret on Flux, Separation and Thermomechanical Properties of Hollow Fiber Ultrafiltration Membranes, J. Membr. Sci., 175, 197-213, 2000.
Bakeri Gh., Ismail A.F., Rezaei Dasht Arzhandi M., and Matsuura T., Porous PES and PEI Hollow Fiber Membranes in Gas-Liquid Contacting Process - A Comparative Study, J. Membr. Sci., 475, 57-64, 2015.
Ahmadi H., Hashemifard S.A., and Ismail A.F., A Research on CO2 Removal via Hollow Fiber Membrane Contactor: The Effect of Heat Treatment, Chem. Eng. Res. Des., 120, 218-230, 2017.
Khayet M., Feng C.Y., Khulbe K.C., and Matsuura T., Study on the Effect of a Nonsolvent Additive on the Morphology and Performance of Ultrafiltration Hollow Fiber Membranes, Desalination, 148, 321-327, 2002.
Advanced Membrane Technology and Applications, Li N.N., Fane A.G., Ho W.S.W., Matsuura T. (Eds.), John Wiley and Sons, New York, NY, 2008.
Fundamentals of Inorganic Membrane Science and Technology, Burggraaf A.J. and Cot L. (Eds.),  Elsevier Science B.V, Amsterdam, Netherlands, 1996.
Bakeri G., Ismail A.F., Rahimnejad M., Matsuura T., and Rana D., The Effect of Bore Fluid Type on the Structure and Performance of Polyetherimide Hollow Fiber Membrane in Gas-Liquid Contacting Processes, Sep. Purif. Technol., 98, 262-269, 2012.
Li K., Ceramic Membranes for Separation and Reaction, John Wiley and Sons, Chichester, England, 2007.
Yuliwati E., Ismail A.F., Matsuura T., Kassim M.A., and Abdullah M.S., Effect of Modified PVDF Hollow Fiber Submerged Ultrafiltration Membrane for Refinery Oily Wastewater, Desalination, 283, 214-220, 2011.
Srisurichan S., Jiraratananon R., and Fane A.G., Mass Transfer Mechanisms and Transport Resistances in Direct Contact Membrane Distillation Process, J. Membr. Sci., 277, 186-194, 2006.
Naim R. and Ismail A.F., Effect of Fiber Packing Density on Physical CO2 Absorption Performance in Gas-Liquid Membrane Contactor, Sep. Purif. Technol., 115, 152-157, 2013.
Sadrzadeh M. and Bhattacharjee S., Rational Design of Phase Inversion Membranes by Tailoring Thermodynamics and Kinetics of Casting Solution Using Polymer Additives, J. Membr. Sci., 441, 31-44, 2013.
Lee K.W., Seo B.K., Nam S.T., and Han M.J., Trade-off Between Thermodynamic Enhancement and Kinetic Hindrance During Phase Inversion in the Preparation of Polysulfone Membranes, Desalination, 159, 289-296, 2003.
Shi L., Wang R., Cao Y., Liang D.T., and Tay J.H., Effect of Additives on the Fabrication of Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluropropylene) (PVDF-HFP) Asymmetric Microporous Hollow Fiber Membranes, J. Membr. Sci., 315, 195-204, 2008.
Fontananova E., Jansen J.C., Cristiano A., Curcio E., and Drioli E., Effect of Additives in the Casting Solution on the Formation of PVDF Membranes, Desalination, 192, 190-197, 2006.
Olanrewaju K.O., The Rheology and Phase Separation Kinetics of Mixed-Matrix Membrane Dopes, PhD Thesis, Georgia Institute of Technology, May 2011.
Cui Z., Tavajohi Hassankiadeh N., Lee S.Y., Lee J.M., Woo K.T., Sanguineti A., Arcella V., Lee Y.M., and Drioli E., Poly(vinylidene fluoride) Membrane Preparation with an Environmental Diluent via Thermally Induced Phase Separation, J. Membr. Sci., 444, 223-236, 2013.
Rezaei-DashtArzhandi M., Ismail A.F., Bakeri G., Hashemifard S.A., and Matsuura T., Effect of Hydrophobic Montmorillonite (MMT) on PVDF and PEI Hollow Fiber Membranes in Gas-Liquid Contacting Process: a Comparative Study, RSC Adv., 5, 103811-103821, 2015.
Albrecht W., Weigel T., Schossig-Tiedemann M., Kneifel K., Peinemann K.V., and Paul D., Formation of Hollow Fiber Membranes from Poly(ether imide) at Wet Phase Inversion Using Binary Mixtures of Solvents for the Preparation of the Dope, J. Membr. Sci., 192, 217-230, 2001.
Bakeri G., Matsuura T., Ismail A.F., and Rana D., A Novel Surface Modified Polyetherimide Hollow Fiber Membrane for Gas-Liquid Contacting Processes, Sep. Purif. Technol.  89, 160-170, 2012.
Mavroudi M., Kaldis S.P., and Sakellaropoulos G.P., A Study of Mass Transfer Resistance in Membrane Gas-Liquid Contacting Processes, J. Membr. Sci., 272, 103-115, 2006.