زنجیرهای پلی‌استیرن با چگالی‌های پیوندخوردگی متفاوت بر سطح گرافن اکسید با روش پیوندزنی از میان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مهندسی پلیمر، صندوق پستی 996-51335

2 تبریز، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، پژوهشکده مواد پلیمری، صندوق پستی 1996-51335

چکیده

فرضیه: گرافن ‌اکسید (GO) اصلاح‌شده با عامل شیمیایی دارای پیوند دوگانه در تهیه کامپوزیت‌های پلی‌استیرنی با روش ترکیبی پیوندزنی از میان و پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایشی‌-جدایشی بازگشت‌پذیر (RAFT) به‌کارگرفته شدند. به‌کارگیری دو موقعیت واکنش برای پیوندزنی درجای زنجیرهای پلی‌استیرن از سطح گرافن ‌اکسید، افزایش چگالی پیوندزنی در فرایند پلیمرشدن با ‌روش پیوندزنی از میان در دو موقعیت مختلف و بررسی پلیمرشدن RAFT استیرن با دو چگالی پیوندزنی مختلف و نیز مقدار متفاوت گرافن، هدف‌های اصلی این پژوهش بودند.
روش‌ها‌: پس از اصلاح GO با اتیلن‌دی‌آمین (EDA) و دستیابی به GO عامل‌دارشده با EDA و(GOA)، واکنش جفت‌شدن میان GOA و 3-(کلرودی‌متیل سیلیل) پروپیل متاکریلات (MCS) برای به‌دست آوردن لایه‌های GOA اصلاح‌شده با MCS و (GOOHD) با مقدار متفاوت اصلاح‌کننده انجام شد. سپس، روش پیوندزنی از میان پلیمرشدن RAFT برای تهیه کامپوزیت‌های پلی‌استیرنی به‌کار گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج طیف‌نمایی نورالکترونی پرتو X نشان داد، اصلاح لایه‌های گرافن اکسید با EDA و MCS موفقیت‌آمیز بوده ‌است. همچنین، آزمون طیف‌نمایی زیرقرمز تبدیل فوریه نشان‌ داد، پیوندهای مولکولی به‌درستی طی واکنش‌ها تشکیل شدند. تغییرات مزدوج‌شدگی الکترونی نیز با طیف‌نمایی رامان مطالعه‌ شد. متوسط عددی وزن مولکولی و شاخص پراکندگی زنجیرهای پلی‌استیرن پیوندخورده و آزاد با روش سوانگاری ژل‌ تراوایی محاسبه ‌شد. با آزمون گرماوزن‌سنجی، خواص گرمایی و نسبت‌های پیوندزنی اصلاح‌کننده‌ها و زنجیرهای پلی‌استیرن بررسی شد. نسبت‌ پیوندزنی اصلاح‌کننده‌ها به‌ترتیب 12.9 و %7.5 برای لایه‌های اصلاح‌شده GO با چگالی‌های پیوندزنی کم و زیاد به‌دست آمد. عکس‌های میکروسکوپی الکترونی پویشی و عبوری نشان داد، در اثر اکسایش، لایه‌های صاف و مسطح گرافیت به لایه‌های چروکیده تبدیل می‌شوند و اتصال زنجیرهای پلی‌استیرن به سطح لایه‌ها از شفافیت و وضوح آن‌ها می‌کاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polystyrene Chains with Different Grafting Densities on the Surface of Graphene Oxide by "Grafting Through” Method

نویسندگان [English]

 • Hanieh Mardani 1
 • Hossein Roghani-Mamaqani 2
1 Faculty of Polymer Engineering, Sahand University of Technology, P.O. Box 51335-1996, Tabriz, Iran
2 Institute of Polymeric Materials; Sahand University of Technology, P.O. Box 51335-1996, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Graphene oxide (GO) modified with a double bond-containing chemical was used in the preparation of polystyrene composites by combination of “grafting through” and reversible addition-fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization methods. The main objectives were (1) application of two reaction sites for in situ grafting of polystyrene chains from the GO surface, (2) increasing of grafting density in the polymerization process by grafting through two different sites and (3) evaluation of styrene RAFT polymerization in two different grafting densities and various GO contents.
Methods: After modification of GO with ethylenediamine (EDA) using nucleophilic ring opening reaction that is resulted in amine-functionalized GO (GOA), coupling reaction was conducted between the GOA and (3-methacryloxypropyl) dimethylchlorosilane (MCS) to obtain GOOHD layers with different modifier contents. Then, grafting through RAFT polymerization method was utilized for preparation of polystyrene composites.
Findings: X-ray photoelectron spectroscopy shows successful modification of the GO layers with EDA and MCS. Molecular bonding characterization was performed by Fourier transform infrared spectroscopy for the neat and modified GO. Variations in electron conjugation were studied by Raman spectroscopy. Molecular weight and polydispersity index of the free and anchored polystyrene chains were calculated from the size exclusion chromatography. By using thermogravimetric analysis, thermal properties and grafting ratios of the modifiers and polystyrene chains were studied. Grafting ratio of the modifiers was 12.9% and 7.5% for the modified GO layers with high and low grafting densities, respectively. Morphology of the GO layers was investigated through transmission and scanning electron microscopy. Oxidation changed the flat and smooth graphite to wrinkled layers, and grafting polystyrene chains resulted in turbid layers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polystyrene
 • graphene oxide
 • reversible addition- fragmentation chain transfer polymerization
 • grafting through
 • grafting density
 1. Ding R., Li W., Wang X., Gui T., Li B., Han P., Tian H., Liu A., Wang X., Liu X., Gao X., Wang W., and Song L., A Brief Review of Corrosion Protective Films and Coatings Based on Graphene and Graphene Oxide, J. Alloys Compd., 764, 1039-1055, 2018.
 2. Eskandari P., Abousalman-rezvani Z., Roghani-mamaqani H., Salami-kalajahi M., and Mardani H., Polymer Grafting on Graphene Layers by Controlled Radical Polymerization, Adv. Colloid Interface Sci., 273, 102021, 2019.
 3. Cao Y., Fu Y., Li D., Zhu C., Zhang B., and Chen Y., Organophosphorus-based Polymer Covalently Functionalized Reduced Graphene Oxide: In-Situ Synthesis and Nonvolatile Memory Effect, Carbon, 141, 758-767, 2019.
 4. Thakur K. and Kandasubramanian B., Graphene and Graphene Oxide-Based Composites for Removal of Organic Pollutants : A Review, J. Chem. Eng. Data, 64, 833-867, 2019.
 5. Roghani-Mamaqani H., Haddadi-Asl V., and Salami-Kalajahi M., In Situ Controlled Radical Polymerization : A Review on Synthesis of Well-Defined Nanocomposites, Polym. Rev., 52, 142-188, 2012.
 6. Ji X., Cui L., Xu Y., and Liu J., Non-covalent Interactions for Synthesis of New Graphene Based Composites, Compos. Sci. Technol., 106, 25-31, 2014.
 7. Georgakilas V., Otyepka M., Bourlinos A.B., Chandra V., Kim N., Kemp K.C., Hobza P., Zboril R., and Kim K.S., Functionalization of Graphene: Covalent and Non-covalent Approaches, Derivatives and Applications, Chem. Rev., 112, 6156-6214, 2012.
 8. Ji X., Xu Y., Zhang W., Cui L., and Liu J., Review of Functionalization, Structure and Properties of Graphene/Polymer Composite Fibers, Compos. Part A, 87, 29-45, 2016.
 9. Zhang B., Liu L., Wang L., Liu B., Tian X., and Chen Y., Covalent Modification of Graphene Oxide with Poly(N-vinylcarbazole) Containing Pendant Azobenzene Chromophores for Nonvolatile Ternary Memories, Carbon, 134, 500-506, 2018.
 10. Du Y., Dong N., Zhang M., Zhu K., Na R., Zhang S., Sun N., Wang G., and Wang J., Covalent Functionalization of Graphene Oxide with Porphyrin and Porphyrin Incorporated Polymers for Optical Limiting, Phys. Chem. Chem. Phys., 19, 2252-2260, 2016.
 11. Xu Z., Wang S., Li Y., Wang M., Shi P., and Huang X., Covalent Functionalization of Graphene Oxide with Biocompatible Poly(ethylene glycol) for Delivery of Paclitaxel, Appl. Mater. interfaces, 6, 17268-17276, 2014.
 12. Pham T.A., Kumar N.A. and Jeong Y.T., Covalent Functionalization of Graphene Oxide with Polyglycerol and Their Use as Templates for Anchoring Magnetic Nanoparticles, Synth. Met., 160, 2028-2036, 2010.
 13. Abousalman-rezvani Z., Eskandari P., Roghani-mamaqani H., and Salami-kalajahi M., Functionalization of Carbon Nanotubes by Combination of Controlled Radical Polymerization and “Grafting to” Method, Adv. Colloid Interface Sci., 19, 102126, 2020.
 14. Roghani-mamaqani H. and Haddadi-asl V., Grafting Poly(methyl methacrylate) from Azo-functionalized Graphene Nanolayers via Reverse Atom Transfer Radical Polymerization, Colloid Polym. Sci., 293, 735-750, 2014.
 15. Roghani-Mamaqani H. and Khezri K., Polystyrene-attached Graphene Nanolayers by Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization: A Grafting from Epoxy Groups with Various Densities, J. Polym. Res, 23, 190, 2016.
 16. Matyjaszewski K., Controlled/Living Radical Polymerization: State of the Art in 2002, Am. Chem. Soc., 854, 2-9, 2003.
 17. Matyjaszewski K., Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP): Current Status and Future Perspectives, Macromolecules, 45, 4015-4039, 2012.
 18. Roghani-Mamaqani H., Haddadi-Asl V., Khezri K., Zeinali E., and Salami-Kalajahi M., In Situ Atom Transfer Radical Polymerization of Styrene to In-plane Functionalize Graphene Nanolayers: Grafting through Hydroxyl Groups, J. Polym. Res., 21, 333, 2014.
 19. Roghani-Mamaqani H., Haddadi-asl V., Khezri K., and Salami-Kalajahi M., Edge-Functionalized Graphene Nanoplatelets with Polystyrene by Atom Transfer Radical Polymerization: Grafting through Carboxyl Groups, Polym. Int., 63, 1912-1923, 2014.
 20. Mardani H., Roghani H., Khezri K., and Salami M., Polystyrene-attached Graphene Oxide with Different Graft Densities via Reversible Addition-fragmentation Chain Transfer Polymerization and Grafting through Approach, Appl. Phys. A, 1-11, 2020.
 21. Roghani-Mamaqani H., Grafting of Polystyrene Chains at the Edge of Graphene Nanolayers by “Grafting through” Approach Using Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 30, 351-362, 2017.
 22. Gao H. and Matyjaszewski K., Synthesis of Molecular Brushes by “Grafting onto” Method : Combination of ATRP and Click Reactions, J. Am. Chem. Soc., 129, 6633-6639, 2007.
 23. Zammarelli N., Luksin M., Raschke H., Der R.H., and Weberskirch R., “Grafting-from” Polymerization of PMMA from Stainless Steel Surfaces by a RAFT-Mediated Polymerization Process, Langmuir, 29, 12834-12843, 2013.
 24. Goto A., Tsujii Y., and Fukuda T., Reversible Chain Transfer Catalyzed Polymerization (RTCP): A New Class of Living Radical Polymerization, Polymer, 49, 5177-85, 2008.
 25. York A.W., Kirkland S.E., and Mccormick C.L., Advances in the Synthesis of Amphiphilic Block Copolymers via RAFT Polymerization : Stimuli-responsive Drug and Gene Delivery, Adv. Drug Deliv. Rev., 60, 1018-1036, 2008.
 26. Kutalkova E., Mrlik M., Ilcikova M., Osicka J., Sedlacik M., and Mosnacek J., Enhanced and Tunable Electrorheological Capability Using Surface Initiated Atom Transfer Radical Polymerization Modification with Simultaneous Reduction of the Graphene Oxide by Silyl-based Polymer Grafting, Nanomaterials, 9, 308, 2019.
 27. Zeinali E., Haddadi-asl V., Roghani-mamaqani H., Synthesis of Dual Thermo- and pH-Sensitive Poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid)-Grafted Cellulose Nanocrystals by Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer Polymerization, J. Biomed. Mater. Res. Part A, 106, 231-243, 1996.
 28. Zeinali E., Haddadi-asl V., and Roghani-mamaqani H., Nanocrystalline Cellulose Grafted Random Copolymers of N -Isopropylacrylamide and Acrylic Acid Synthesized by RAFT Polymerization: Effect of Different Acrylic Acid Contents on LCST behavior, RSC Adv., 4, 31428-31442, 2014.
 29. Stenzel M.H., Zhang L., and Huck W.T. S., Temperature-responsive Glycopolymer Brushes Synthesized via RAFT Polymerization Using the Z-Group Approach, Macromol. Rapid Commun., 27, 1121-1126, 2006.
 30. Zhao Y., Synthesis of Well-defined Homopolymer and Diblock Copolymer Grafted onto Silica Particles by Z-Supported RAFT Polymerization, Macromolecules, 39, 8603-8608, 2006.
 31. Drive O.B. and Engineering B., Facile Syntheses of Cylindrical Molecular Brushes by a Sequential RAFT and ROMP “Grafting-Through” Methodology, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 47, 5557-5563, 2009.
 32. Roghani-Mamaqani H., Grafting Polystyrene with Various Graft Densities Through Epoxy Groups of Graphene Nanolayers via Atom Transfer Radical Polymerization, Polym. Compos., 38, 2450-2458, 2017.
 33. Roghani-Mamaqani H., Haddadi-Asl V., and Khezri K., Confinement Effect of Graphene Nanoplatelets on Atom Transfer Radical Polymerization of Styrene : Grafting Through Hydroxyl Groups, Iran. Polym. J., 24, 51–62, 2014.
 34. Roghani-mamaqani H. and Khezri K., A Grafting from Approach to Graft Polystyrene Chains at the Surface of Graphene Nanolayers by RAFT Polymerization: Various Graft Densities from Hydroxyl Groups, Appl. Surf. Sci., 360, 373-382, 2016.
 35. Khezri K., Najafi M., and Roghani-Mamaqani H., Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization of Styrene from the Edge of Graphene Oxide Nanolayers, J. Polym. Res., 24, 34, 2017.
 36. Guerrero-contreras J. and Caballero-briones F., Graphene Oxide Powders with Different Oxidation Degree, Prepared by Synthesis Variations of the Hummers Method, Mater. Chem. Phys., 153, 209-220, 2015.
 37. Muzyka R., Kwoka M., Smȩdowski Ł., Díez N., and Gryglewicz G., Oxidation of Graphite by Different Modified Hummers Methods, New Carbon Mater., 32, 15–20, 2017.
 38. Roghani-mamaqani H., Surface-initiated ATRP of Styrene from Epoxy Groups of Graphene Nanolayers: Twofold Polystyrene Chains and Various Graft Densities, RSC Adv., 5, 53357-53368, 2015.
 39. Parker R.E. and Isaacs N.S., Mechanisms of Epoxide Reactions, Natl. Res. Counc., 737-799, 1959.
 40. Wang M., Ma L., Shi L., Feng P., Wang X., Zhu Y., Wu G., and Song G., Chemical Grafting of Nano-SiO2 onto Graphene Oxide via Thiol-ene Click Chemistry and Its Effect on the Interfacial and Mechanical Properties of GO/Epoxy Composites, Compos. Sci. Technol., 182, 107751, 2019.
 41. Ban F.Y., Majid S.R., Huang N.M., and Lim H.N., Graphene Oxide and Its Electrochemical Performance, Int. J. Electrochem. Sci., 7, 4345-4351, 2012.
 42. Bykkam S.K.V.R., Ch S.C., and Thunugunta T., Synthesis and Characterization of Graphene Oxide and its Antibacterial Activity Against Klebseilla and Staphylococus Synthesis and Characterization of Graphene Oxide and its Antimicrobial Activity Against klebseilla and Staphylococus, Int. J. Biotechnol. Res., 4, 1005–1009, 2013.
 43. Ghanbari M., Emadzadeh D., Lau W.J., Riazi H., Almasi D., and Ismail A.F., Minimizing Structural Parameter of Thin Film Composite Forward Osmosis Membranes Using Polysulfone/Halloysite Nanotubes as Membrane Substrates, Desalination, 377, 152-162, 2016.
 44. Man S.H.C., Thickett S.C., Whittaker M.R., and Zetterlund P.B., Synthesis of Polystyrene Nanoparticles ‘“Armoured”’ with Nanodimensional Graphene Oxide Sheets by Miniemulsion Polymerization, Polym. Chem., 51, 47–58, 2012.
 45. Yang D., Velamakanni A., Park S., Stoller M., Piner R.D., Stankovich S., Jung I., Field D.A., Ventrice C.A., and Ruoff R.S., Chemical Analysis of Graphene Oxide Films After Heat and Chemical Treatments by X-Ray Photoelectron and Micro-Raman Spectroscopy, Carbon, 47, 145-152, 2008.
 46. Wang X., Liu X., Yuan H., Liu H., Liu C., Li T., Yan C., Yan X., Shen C., and Guo Z., Non-covalently Functionalized Graphene Strengthened poly(vinyl alcohol), Mater. Des., 139, 372-379, 2018.
 47. Gholipour-mahmoudalilou M., Roghani-mamaqani H., Azimi R., and Abdollahi A., Synthesis of Hyperbranched Poly(amidoamine)-Grafted Graphene Nanolayers as a Composite and Curing Agent for Epoxy Resin, Appl. Surf. Sci., 428, 1061-1069, 2017.
 48. Azimi R. and Roghani-mamaqani H., Gholipour-mahmoudalilou M., Grafting poly(amidoamine) Dendrimer-modified Silica Nanoparticles to Graphene Oxide for Preparation of a Composite and Curing Agent for Epoxy Resin, Polymer, 126, 152-161, 2017.
 49. Roghani-mamaqani H., Haddadi-Asl V., Khezri K., Salami-kalajahi M., Najafi M., and Mirshafiei-Langari S.-A., Confinement Effect of Graphene Nanoplatelets on Atom Transfer Radical Polymerization of Styrene: Grafting Through Hydroxyl Groups, Iran. Polym. J., 24, 51–62, 2014.
 50. Zhang J., Yang H., Shen G., and Cheng P., Reduction of Graphene Oxide via L-ascorbic Acid, Chem Commun., 46, 1112-1114, 2010.
 51. Frank O., Mohr M., Maultzsch J., Thomsen C., Riaz I., Novoselov K.S., Tsoukleri G., Parthenios J., Papagelis K., Kavan L., and Galiotis C., Raman 2D-Band Splitting in Graphene : Theory and Experiment, ASC Nano, 5, 2231-2339, 2011.
 52. Kuila T., Bose S., Khanra P., Kumar mishra A., Hoon Kim N., and Hee Lee J., A Green Approach for the Reduction of Graphene Oxide by Wild Carrot Root, Carbon, 50, 914-921, 2011.
 53. Ferrari A.C., Raman Spectroscopy of Graphene and Graphite: Disorder, Electron–Phonon Coupling, Doping and Nonadiabatic Effects, Solid State Commun., 143, 47–57, 2007.
 54. Journal I., Energy R., Issn E.E., Graphene Oxide Synthesized by Using Modified Hummers Approach, Int. J. Renew. Energy Environ. Eng., 02, 58–63, 2014.
 55. Wang H., Hao Q., Yang X., Lu L., and Wang X., Effect of Graphene Oxide on the Properties of Its Composite with Polyaniline, Appl. Mater. Interfaces, 2, 821–828, 2010.
 56. Takai K., Enoki T., Endo M., Kim Y.A., Mizusaki H., Jorio A., Coelho L.N., and Pimenta M.A., General Equation for the Determination of the Crystallite Size, Appl. Phys. Lett., 88, 163106-163108, 2006.
 57. Ferrari A.C., Meyer J.C., Scardaci V., Casiraghi C., Lazzeri M., Mauri F., Piscanec S., Jiang D., Novoselov K.S., Roth S., and Geim A.K., Raman Spectrum of Graphene and Graphene Layers, Phisical Rev. Lett., 97, 187401-1874014, 2006.
 58. Wu Z., Zhou G., Yin L., and Ren W., Graphene/metal Oxide Composite Electrode Materials for Energy Storage, Nano Energy, 1, 107–131, 2012.
 59. Yasmin A. and Daniel I.M., Mechanical and Thermal Properties of Graphite Platelet/Epoxy Composites, Polymer, 45, 8211-8219, 2004.
 60. Riazi H., Jalali-Arani A., Afshar Taromi F., In Situ Synthesis of Silica/polyacrylate Nanocomposite Particles Simultaneously Bearing Carboxylate and Sulfonate Functionalities via Soap-free Seeded Emulsion Polymerization, Mater. Chem. Phys., 207, 470-478, 2018.
 61. Riazi H., Mohammadi N., and Mohammadi H., Emulsion Copolymerization of Methyl Methacrylate/butyl Acrylate/Iodine System to Monosize Rubbery Nanoparticles Containing Iodine and Triiodide Mixture, Ind. Eng. Chem. Res., 52, 2449-2456, 2013.
 62. Mousavi A., Roghani-mamaqani H., Salami-kalajahi M., Shahi S., and Abdollahi A., Grafting of Silica Nanoparticles at the Surface of Graphene for Application in Novolac-type Phenolic Resin Hybrid Composites, Mater. Chem. Phys., 216, 468-475, 2018.
 63. Mousavi A., Shahi S., and Abdollahi A., Modification of Graphene with Silica Nanoparticles for Use in Hybrid Network Formation from Epoxy, Novolac, and Epoxidized Novolac Resins by Sol-Gel Method: Investigation of Thermal Properties, eXPRESS Polym. Lett., 12, 187–202, 2018.
 64. Bian J., Wei X.W., Lin H.L., Gong S.J., Zhang H., and Guan Z.P., Preparation and Characterization of Modified Graphite Oxide/Poly(propylene carbonate) Composites by Solution Intercalation, Polym. Degrad. Stab., 96, 1833-1840, 2011.
 65. Guterres J.M., Basso N.R.S., Galland G.B., Polyethylene/Graphite Nanocomposites Obtained by In Situ Polymerization, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 48, 692-698, 2010.