بهینه‌سازی داربست‌های پلی‌یورتانی با طراحی آزمون تاگوچی برای کاربردهای مهندسی بافت عروق

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال و مهندسی بافت، صندوق پستی 4413-15875

2 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، آزمایشگاه نانوالیاف و الکتروریسی، صندوق پستی 4413-15875

چکیده

فرضیه: مهندسی بافت عروق، راهکارهای نوآورانه‌ای برای حل مشکلات جایگزین‌های عروقی به‌ویژه با قطر کم ارائه می‌دهد. الکتروریسی روشی کاربردی و ارزان برای تولید داربست‌های مهندسی بافت است. اگرچه این روش به‌نسبت ساده است، اما از نظر برهم‌کنش‌های میان پارامترهای فرایندی و اثر آن‌ها بر شکل‌شناسی الیاف هنوز کاملاً مشخص نیست. در این مطالعه، هدف تعیین متغیرهای بهینه به‌منظور دستیابی به کمترین قطر الیاف با روش تاگوچی برای کاربردهای مهندسی بافت عروق است.
روش‌ها: داربست‌های پلی‌یورتانی در دی‌متیل فرمامید با فرایند الکتروریسی تهیه شدند. غلظت پلیمر و پارامترهای فرایندی به‌عنوان عامل‌های مؤثر درنظر گرفته شدند. با کمک آرایه L9 روش تاگوچی، طراحی آزمون انجام و شرایط بهینه‌سازی الکتروریسی با استفاده از نسبت علامت به نوفه (S/N) به‌کمک نرم‌افزار Minitab 17 تعیین شد. شکل‌شناسی الیاف با میکروسکوپی الکترونی پویشی بررسی شد. افزون بر آن، سلول‌های اندوتلیال ورید بند ناف انسان (HUVEC) به‌منظور بررسی سمیت سلولی و چسبندگی سلولی روی داربست‌های بهینه کشت شد.
یافته‌ها: تحلیل آزمون‌‌ها نشان داد، غلظت پلی‌یورتان اثرگذار‌ترین پارامتر است. شرایط بهینه برای تولید الیاف، با غلظت %12 وزنی پلیمر، ولتاژ kV 16، فاصله 15cm بین جمع‌کننده و نازل و سرعت تغذیه 0.1mL/h به‎دست آمد. با روش تاگوچی میانگین قطر الیاف در محدوده 242.1nm  تا 257.92nm با سطح اطمینان %95 پیش‌بینی شد. قطر الیاف در این شرایط از نظر تجربی نیز 258±30nm بود که با مقدار تخمین زده‌شده با این روش مطابقت خوبی داشت. همچنین، زنده‌مانی سلول‌ها %88.59 گزارش شد و سلول‌ها چسبندگی مناسبی به داربست نشان دادند. بنابراین، داربست‌ها تهیه‌شده نتایج امیدوارکننده‌ای در تقلید ماتریس خارج سلولی و در نتیجه مهندسی بافت عروق نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Polyurethane Scaffolds by Taguchi Design of Experiments for Vascular Tissue Engineering Applications

نویسندگان [English]

 • Maryam Nezadi 1
 • Hamid Keshvari 1
 • Maryam Yousefzadeh 2
1 Biomaterial and Tissue Engineering Group, Department of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran
2 Nanofibers and Electrospinning Lab., Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Vascular tissue engineering offers innovative solutions to the vascular replacement problems, especially low diameter grafts. Electrospinning is a cost-effective and versatile method for producing tissue engineering scaffolds. Although this method is relatively simple, but at theoretical level the interactions between process parameters and their influence on fiber morphology are not yet fully understood. In this paper, the aim was to find the optimal electrospinning parameters to obtain the smallest fiber diameter by Taguchi’s methodology for vascular tissue engineering applications.
Methods: The scaffolds were produced by electrospinning of a polyurethane solution in dimethylformamide. Polymer concentration and process parameters were considered as effective factors. Taguchi’s L9 orthogonal design was applied to the experiential design. Optimal conditions were determined using the signal-to-noise (S/N) ratio with Minitab 17 software. The morphology of the nanofibers was studied by an SEM. Then, human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) were cultured on the optimal scaffolds to investigate cellular toxicity of the scaffolds and cell adhesion.
Findings: The analysis of experiments showed that polyurethane concentration was the most significant parameter. An optimum combination to reach the smallest diameters was obtained at 12 wt% polymer concentration, 16 kV of the supply voltage, 0.1 mL/h feed rate and 15 cm tip-to-distance. The average diameter of the nanofibers was predicted in the range of 242.10 to 257.92 nm at a confidence level of 95%. The optimum diameter of the nanofibers was experimentally 258±30 nm, which is in good agreement with the estimated value of the Taguchi’s methodology. Cell viability was also reported to be 88.59% and the cells showed good adhesion to the scaffold. These scaffolds can show promising results in mimicking the extracellular matrix and thus in vascular tissue engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

 • vascular tissue engineering
 • electrospinning
 • polyurethane
 • Taguchi’s methodology
 • optimization
 1. Benrashid E., McCoy C., Youngwirth L., Kim J., Mansor R., Otto J., and Lawson J., Tissue Engineered Vascular Grafts: Origins, Development, and Current Strategies for Clinical Application, Methods. 99, 13-19, 2016.
 2. Adipurnama I., Yang M.C., Ciach T., and Butruk-Raszeja B., Surface Modification and Endothelialization of Polyurethane for Vascular Tissue Engineering Applications: A Review, Biomater. Sci., 5, 22-37, 2017.
 3. Seifu D.G., Purnama A., Mequanint K., and Mantovani D., Small-Diameter Vascular Tissue Engineering, Nat. Rev. Cardiol., 10, 410-21. 2013.
 4. Patterson C., The Ponzo Effect: Endothelial Progenitor Cells Appear on the Horizon, Circulation, 107, 24, 2003.
 5. Zhang W.J., Liu W., Cui L., and Cao Y., Tissue Engineering of Blood Vessel, J. Cell Mol. Med., 11, 945-957, 2007.
 6. Duncan D.R. and Breuer C.K., Challenges in Translating Vascular Tissue Engineering to the Pediatric Clinic, Vasc. Cell, 3, 1-23, 2011.
 7. Ravi S. and Chaikof E.L., Biomaterials for Vascular Tissue Engineering, Regen. Med., 5, 107-120, 2010.
 8. Rathore A., Cleary M., Naito Y., Rocco K., and Breuer C., Development of Tissue Engineered Vascular Grafts and Application of Nanomedicine, Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol., 4, 257-272, 2012.
 9. Ballarin F.M., Caracciolo P., Blotta E., Ballarian V., and Abraham G., Optimization of Poly(L-lactic acid)/Segmented Polyurethane Electrospinning Process for the Production of Bilayered Small-Diameter Nanofibrous Tubular Structures, Mater. Sci. Eng. C., 42, 489-499, 2014.
 10. Jing X., Mi H.Y., Salick M.R., Cordie T.M., Peng X.F., and Turng L.S, Electrospinning Thermoplastic Polyurethane/Graphene Oxide Scaffolds for Small Diameter Vascular Graft Applications, Mater. Sci. Eng. C, 49, 40-50, 2015.
 11. Annis D., Bornat. A., Edwards R.O., Higham A., Loveday B., and Wilson J., An Elastomeric Vascular Prosthesis, Trans. Am. Soc. Artif. Intern. Organs, 24, 214, 1987.
 12. Trachtenberg J.E., Kurtis K.F., and Mikos A.G., Polymer Scaffold Fabrication, Principles of Tissue Engineering, Lanza R., Langer R., and Vacanti J. (Eds.), Elsevier, London, 4th ed. Chapt. 22, 423-440, 2014.
 13. Hasan A., Memic A., Annabi N., Hossain M., Paul A., Dokmeci M.R., Dehghani F., and Khademhosseini A., Electrospun Scaffolds for Tissue Engineering of Vascular Grafts, Acta Biomater., 10, 11-25, 2014.
 14. Abel S.B., Ballarin F.M., and Abraham G., Combination of Electrospinning with Other Techniques for the Fabrication of 3D Polymeric and Composite Nanofibrous Scaffolds with Improved Cellular Interactions, Nanotechnology, 31, 1-38, 2020.
 15. Horuz T.İ. and Belibağlı K.B., Production of Electrospun Gelatin Nanofibers: An Optimization Study by Using Taguchi’s Methodology, Mater. Res. Express, 4,1-9, 2017.
 16. Mohammad Khanlou H., Electrospinning of Polymethyl Methacrylate Nanofibers: Optimization of Processing Parameters Using the Taguchi Design of Experiments, Text. Res. J., 85, 356-368, 2015.
 17. Albetran H., Dong Y., and Low I.M., Characterization and Optimization of Electrospun
  TiO2/PVP Nanofibers Using Taguchi Design of Experiment Method, J. Asian Ceram. Soc., 3, 292-300, 2015.
 18. Mortazavi S.M.A., Ebrahimi N., and Hasan Ajili S., Investigation and Optimization of Mechanical and MorphologicalProperties of a Three-component PP/PU/EVA Blend Using TaguchiExperimental Design, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 19, 91-99, 2006.
 19. Nazir A., Modelling and Optimization of Electrospun Materials for Technical Applications, PhD Thesis, Université de Haute Alsace-Mulhouse, National Textile University, Pakistan, 2016.
 20. Navarchian M.H. and Mousazadeh S., The Effects of Reaction Variables on SolutionPolymerization of Vinyl Acetate and MolecularWeight of Poly(vinyl alcohol) Using Taguchi Experimental Design, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 22, 341-351, 2009.
 21. Kamelaei E. and Farbodi M., Preparation of Antibacterial Polyvinylchloride/ZnO Nanocomposite with Improved Mechanical Properties Using Taguchi Experimental Design, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Presian), 28, 373-383, 2015.
 22. Ethier C.R. and Simmons C.A., Introductory biomechanics: From Cells to Organisms, Cambridge University, 2007.
 23. Awad N.K., Niu H., Ali U., Morsi Y., and Lin T., Electrospun Fibrous Scaffolds for Small-Diameter Blood Vessels: A Review, Membranes, 8, 1-15, 2018.
 24. Barnes C.P., Sell S.A., Boland E.D., Simpson D.G., and Bowlin G.L., Nanofiber Technology: Designing the Next Generation of Tissue Engineering Scaffolds, Adv. Drug Deliv. Rev., 59, 1413-1433, 2007.
 25. Fu W., Liu Z., Feng B., Hu R., He X., Wang H., Yin M., Huang H., Zhang H., and Wang W.,Electrospun Gelatin/PCL and Collagen/PLCL Scaffolds for Vascular Tissue Engineering, Int. J. Nanomed., 9, 23-35, 2014.
 26. Zhuo H., Hu J., Chen S., and Yeung L., Preparation of Polyurethane Nanofibers by Electrospinning, J. Appl. Polym. Sci.,109, 406-411, 2008.
 27. Kim S.E., Heo D.N., Lee J.B., and Kim J., Electrospun Gelatin/Polyurethane Blended Nanofibers for Wound Healing, Biomed. Mater., 4, 044106, 2009.
 28. Banuškevičiūtė A., Adomavičiūtė E.,Milašius R., and Stanys S., Formation of Thermoplastic Polyurethane (TPU) Nano/Micro Fibers by Electrospinning Process Using Electrode with Tines, Mater. Sci., 17, 287-292, 2011.
 29. Karakaş H., Sarac A.C., Polat T., Budak E.G., Bayram S., Dag N., and Jahangiri S., Polyurethane Nanofibers Obtained by Electrospinning Process, Int. J. Biolog., Biomolecul., Agric. Food Biotechnol. Eng., 7, 177-180, 2013.
 30. Nirmala R., Jeon K.S., and Kim H.Y., Preparation and Characterization of Copper Oxide Particles Incorporated Polyurethane Composite Nanofibers by Electrospinning, Ceram. Int., 39, 9651-9658, 2013.
 31. Jia, L., Prabhakaran M.P., Qin X., and Ramakrishna S., Guiding the Orientation of Smooth Muscle Cells on Random and Aligned Polyurethane/Collagen Nanofibers, J. Biomater. Appl., 29, 364-377, 2014.
 32. Tetteh G., Khan A.S., Delaine-smith R.M., Reilly G.C., and Rehman I.U., Electrospun Polyurethane/Hydroxyapatite Bioactive Scaffolds for Bone Tissue Engineering: The Role of Solvent and Hydroxyapatite Particles, J. Mech. Behav. Biomed. Mater., 39, 95-110, 2014.
 33. Zhu W., Castro N.J., Cheng X., Keidar M., and Zhang L.G., Cold Atmospheric Plasma Modified Electrospun Scaffolds with Embedded Microspheres for Improved Cartilage Regeneration, PLOS ONE, 10, 2015.
 34. Chong D., Luminal Surface Engineering, Micro and Nanopatterning: Potential for Self Endothelialising Vascular Grafts?, Eur. J. Vasc Endovasc Surg., 47, 566-576, 2014.
 35. Rüder C., Sauter T., Kratz K., Haase T., Peter J., Jung F., Lendlein A., and Zohlnofer D., Influence of Fibre Diameter and Orientation of Electrospun Copolyetheresterurethanes on Smooth Muscle and Endothelial Cell Behaviour, Clin. Hemorheol. Microcric, 55, 513-522, 2013.
 36. Garipcan B., Maenz S., Pham T., and Settmacher., U., Image Analysis of Endothelial Microstructure and Endothelial Cell Dimensions of Human Arteries–A Preliminary Study, Adv. Eng. Mater., 13, B54-B57, 2011.
 37. Noriega S.E., Hasanova G.I., Schneider M.J., Larsen G.F., and Subramanian A., Effect of Fiber Diameter on the Spreading, Proliferation and Differentiation of Chondrocytes on Electrospun Chitosan Matrices, Cells. Tissues. Organs., 195, 207-221, 2012.
 38. Albetran H., Dong Y., and Low I.M., Characterization and Optimization of Electrospun TiO2/PVP Nanofibers Using Taguchi Design of Experiment Method, J. Asian Ceram. Soc., 3, 292-300, 2015.
 39. Brzeska J., Heimowska A., Sikorska W., Jasińska-Walc L., Kowalczuk M., and Rutkowska M., Chemical and Enzymatic Hydrolysis of Polyurethane/Polylactide Blends, Int. J. Polym. Sci., 2015, 2015.
 40. Firoozi S., Derkhshan M.A., Karimi R., Rashti A., Negahdari B., Faridi Majidi R., Mashghi S., and Ghanbari H., Fabrication and Characterization of Nanofibrous Tricuspid Valve Scaffold Based on Polyurethane for Heart Valve Tissue Engineering, Nanomed. Res. J., 2, 131-141, 2017.
 41. Wang F., Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique, Springer, 2006.
 42. Chiono V., Mozetic P., Boffito M., Sartori S., Gioffredi E., Silvestri A., Rainer A., Giannitelli S.M., Trombetta M., Nurzynska D., Meglio F.D., Castaldo C., Miraglia R., Mintagnani S., and Ciardelli G., Polyurethane-based Scaffolds for Myocardial Tissue Engineering, Interface Focus, 4, 2014.
 43. Demir M.M., Yilgor I., Yilgor E., and Erman B., Electrospinning of Polyurethane Fibers, Polymer, 43, 3303-3309, 2002.
 44. Zhang, C., Youan X., Wu L., Han Y., and Sheng J., Study on Morphology of Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats, Eur. Polym. J., 41, 423-432, 2005.
 45. Yuan X., Zhang Y., Dong C., and Sheng J., Morphology of Ultrafine Polysulfone Fibers Prepared by Electrospinning, Polym. Int., 53, 1704-1710, 2004.
 46. Bhardwaj N. and Kundu S.C., Electrospinning: A Fascinating Fiber Fabrication Technique, Biotechnol. Adv., 28, 325-347, 2010.
 47. Saligheh O., Khajavi R., Yazdanshenas M., and Rashidi A., Fabrication and Optimization of Poly(vinyl alcohol)/Zirconium Acetate Electrospun Nanofibers Using Taguchi Experimental Design, J. Macromol. Sci. B, 54, 1391-1403, 2015.
 48. Chamoli S., A Taguchi Approach for Optimization of Flow and Geometrical Parameters in a Rectangular Channel Roughened with V Down Perforated Baffles, Case Stud. Therm. Eng., 5, 59-69, 2015.
 49. Sankaran K.K., Subramanian A., Uma M.K., and Sethuraman S., Nanoarchitecture of Scaffolds and Endothelial Cells in Engineering Small Diameter Vascular Grafts, Biotechnol. J., 10, 96-108, 2015.
 50. Chen M., Patra P.K., Warner S.B., and Bhowmick S., Role of Fiber Diameter in Adhesion and Proliferation of NIH 3T3 Fibroblast on Electrospun Polycaprolactone Scaffolds, Tissue Eng., 13, 579-587, 2007.
 1. Christopherson G.T., Song H., and Mao H.Q., The Influence of Fiber Diameter of Electrospun Substrates on Neural Stem Cell Differentiation and Proliferation, Biomaterials, 30, 556-564, 2009.