عوامل مؤثر بر تشکیل دانه‌های بر پایه زئولیت طبیعی در جذب رنگینه‌های کاتیونی از آب‌های آلوده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، صندوق پستی 16471-51666

چکیده

فرضیه: رنگینه‌های آبی متیلن و بلور بنفش از رنگینه‌های استفاده‌شده در برخی صنایع مانند تولید پارچه، ابریشم و چوب هستند. تجمع رنگینه‌های کاتیونی در منابع آبی برای انسان‌ها، حیوانات و محیط‌زیست مضر است. بنابراین، حذف آن‌‌ها از پساب‌های صنایع رنگرزی لازم است. از میان روش‌های عمده‌ تصفیه آب و فاضلاب روش جذب به‌دلیل سادگی طراحی، ارزانی، مؤثربودن و کارایی زیاد به‌طور گسترده در تصفیه فاضلاب‌ استفاده می‌شود. با توجه به مطالعات انجام‌شده، زئولیت‌های اصلاح‌شده با نانوذرات آهن ظرفیت جذب زیادی در حذف رنگینه نشان می‌دهند. با وجود این، به‌دلیل مشکلاتی از قبیل کاهش فشار و مشکلات جداسازی جاذب‌های پودری از آب، آماده‌سازی و تهیه‌ دانه روشی مؤثر و مناسب برای رفع نقاط ضعف و کارایی مناسب این جاذب‌ها در تصفیه آب و فاضلاب در مقیاس صنعتی است.
روش‌ها: برای حل مشکلات استفاده از جاذب‌ها به‌شکل پودر، از روش ژل‌شدن یونی برای تهیه جاذب دانه‌ای بر پایه زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت اصلاح‌شده با نانوذرات Fe3O4 استفاده شد. برای تهیه دانه‌هایی با شکل ظاهری مناسب و درصد جذب زیاد اثر عوامل مختلف از قبیل pH اولیه محلول، نوع و غلظت محلول اتصال‌دهنده عرضی و نسبت اولیه آلژینات به نانوکامپوزیت بررسی شد. همچنین، ویژگی دانه‌های سنتزشده با آزمون‌های XRD، وSEM-EDX و BET بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل بی‌اثر‌بودن pH و بهینه‌بودن محلول آهن (III) کلرید با غلظت (w/v) %2 و نسبت اولیه 4:1 از آلژینات به نانوکامپوزیت را نشان داد. همچنین، بیشترین ظرفیت جذب به‌دست‌آمده از هم‌دمای Langmuir، برای رنگینه‌های آبی متیلن و بلور بنفش با دانه‌های تهیه‌شده به‌ترتیب 12.484 و 11.904mg/g تعیین شد که نشان‌دهنده قابلیت زیاد دانه‌های تهیه‌شده در حذف مواد رنگینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Parameters on the Formation of Natural Zeolite-Based Granules to Remove Cationic Dyes from Contaminated Water

نویسندگان [English]

 • Maryam Noori
 • Maryam Tahmasebpoor
 • Leila Khazini
Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, University of Tabriz, P.O. Box 51666-16471, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Methylene blue and crys‌tal violet dyes are the mos‌t widely used dyes in some indus‌tries such as textiles, silk, and wood. Accumulation of cationic dyes in water resources is harmful to humans, animals, and the environment, so their removal from the effluents of the dyeing indus‌try is essential. Among all the treatment methods, adsorption is one of the mos‌t attractive routes for the treatment of polluted water due to its low cos‌t and simplicity of design. According to the s‌tudies, it can be seen that zeolites modified with iron nanoparticles show a high adsorption capacity in the removal of dyes. However, the use of adsorbents in the form of fine powders is s‌till difficult and their use in continuous sys‌tems is limited due to the cracking and the pressure drop.
Methods: To solve the problems of adsorbents in powder form, the ionic gelation method was used to prepare a granular adsorbent based on natural zeolite clinoptilolite modified with Fe3O4 nanoparticles. In order to prepare granules with suitable appearance and high adsorption percentage, the effect of various parameters such as initial pH of the solution, type and concentration of the crosslinking solution and initial ratio of alginate to nanocomposite was inves‌tigated. The synthesized granules were inves‌tigated by XRD, SEM-EDX and BET analysis.
Findings: The results showed that the pH was ineffective and the iron (III) chloride solution was optimal with a concentration of (2 w/v%) and an initial ratio of 1:4 alginate to nanocomposite. The maximum adsorption capacity of the prepared granules towards methylene blue and crys‌tal violet adsorption was determined as 12.484 mg/g and 11.904 mg/g by Langmuir isotherm, respectively, which indicated to a high ability of the prepared granules to remove these cationic dyes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • adsorption
 • granulation
 • ionic gelation method
 • natural clinoptilolite
 • dye
 1. Lu T., Xiang T., Huang X.L., Li C., Zhao W.F., Zhang Q., and Zhao C.S., Pos‌t-Crosslinking Towards Stimuli-Responsive Sodium Alginate Beads for the Removal of Dye and Heavy Metals, Carbohydr. Polym.,133,587-595, 2015.
 2. Siyal A.A., Shamsuddin M.R., Khan M.I., Rabat N.E., Zulfiqar M., Man Z., and Azizli K.A., A Review on Geopolymers as Emerging Materials for the Adsorption of Heavy Metals and Dyes, J. Environ. Manage., 224, 327-339, 2018.
 3. Ghasemzadeh Mohammadi H., Jamshidbeigi S., and Dargahi M., Nanomagnetic Hydrogels Based on Carboxymethylcellulose/Diatomaceous Earth Grafted with Acrylamide for Adsorption of Cationic Crys‌tal violet Dye, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 31, 171-185, 2018.
 4. Liu C., Omer A.M., and Ouyang X.K., Adsorptive Removal of Cationic Methylene Blue Dye Using Carboxymethyl Cellulose/k-Carrageenan/Activated Montmorillonite Composite Beads: Isotherm and Kinetic Studies, Int. J. Biol. Macromol., 106, 823-833, 2018.
 5. Majid Z., AbdulRazak A.A., and Noori W.A.H., Modification of Zeolite by Magnetic Nanoparticles for Organic Dye Removal, Arab. J. Sci. En., 44, 5457-5474, 2019.
 6. Molla Mahmoudi M., Nadali A., Soheil Arezoomand H.R., and Mahvi A.H., Adsorption of Cationic Dye Textile Was‌tewater Using Clinoptilolite: Isotherm and Kinetic Study, J. Text. Ins‌t., 110, 74-80, 2019.
 7. Hosseinzadeh H. and Ahmadi A., Synthesis of Nanocomposite Hydrogels Based on Sodium Alginate for Effective Removal of Methylene Blue and Antibacterial Applications, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 31, 186-202, 2018.
 8. S Afroze S. and Sen T.K., A Review on Heavy Metal ions and Dye Adsorption from Water by Agricultural Solid Was‌te Adsorbents, Water. Air. Soil. Poll., 229, 225, 2018.
 9. Badeenezhad A., Azhdarpoor A., Bahrami S., and Yousefinejad S., Removal of  Methylene Blue Dye from Aqueous Solutions by Natural Clinoptilolite and Clinoptilolite Modified by Iron Oxide Nanoparticles, Mol. Simulat., 45, 564-571, 2019.
 10. Hosseinifard S.M., Aroon, M. A., and Dahrazma B., Application of PVDF/HDTMA-Modified Clinoptilolite Nanocomposite Membranes in Removal of Reactive Dye from Aqueous Solution, Sep. Purif. Technol., 251, 117-294, 2020.
 11. Charkhi A., Kazemian H., and Kazemeini M., Optimized Experimental Design for Natural Clinoptilolite Zeolite Ball Milling to Produce Nano Powders, Powder. Technol., 203, 389-39, 2010.
 12. Pandey S., Fosso-Kankeu E., Spiro M.J., Waanders F., Kumar N., Ray S.S., and Kang M., Equilibrium, Kinetic, and Thermodynamic Studies of Lead ion Adsorption from Mine Was‌tewater onto MoS2-Clinoptilolite Composite, Mater. Today Chem., 18, 100376, 2020.
 13. Sabonian M. and Mahanpoor K., Photocatalytic Degradation of Dye Pollutant in Synthetic Was‌tewater by Nano-Fe3O4 Based on Clinoptilolite Zeolite, Arch. Hyg. Sci., 10, 1-10, 2021.
 14. Salem Attia T.M., Hu X. L., and Yin D.Q., Synthesised Magnetic Nanoparticles Coated Zeolite (MNCZ) for the Removal of Arsenic (As) from Aqueous Solution, J. Exp. Nanosci., 9, 551-560, 2014.
 15. Mohseni-Bandpi A., Al-Musawi T.J., Ghahramani, E., Zarrabi M., Mohebi S., and Vahed S.A., Improvement of Zeolite Adsorption Capacity for Cephalexin by Coating with Magnetic Fe3O4 Nanoparticles, J. Mol. Liq., 218, 615-624, 2016.
 16. Kim J., Lee C., Lee S.M., and Jung J., Chemical and Toxicological Assessment of Arsenic Sorption onto Fe-Sericite Composite Powder and Beads, Ecotox. Environ. Safe, 147, 80-85, 2018.
 17. Dinu M.V., Lazar M.M., and Dragan E.S., Dual Ionic Cross-linked Alginate/Clinoptilolite Composite Microbeads with Improved Stability and Enhanced Sorption Properties for Methylene Blue, React. Funct. Polym.,116, 31-40, 2017.
 18. Shanmugam S., Granulation Techniques and Technologies: Recent Progresses, BioImpacts.,5, 55, 2015.
 19. Thakur, S., Sharma, B., Verma, A., Chaudhary, J., Tamulevicius, S., and Thakur V.K., Recent Progress in Sodium Alginate Based Sus‌tainable Hydrogels for Environmental Applications, J. Clean. Prod., 198, 143-159, 2018.
 20. Hassan A.F., Abdel-Mohsen A.M., and Fouda M.M., Comparative Study of Calcium Alginate, Activated Carbon, and Their Composite Beads on Methylene blue Adsorption, Carbohydr. Polym., 102, 192-198, 2014.
 21. Yang K., Zhang X., Chao C., Zhang, B., and Liu J., In-situ Preparation of NaA Zeolite/Chitosan Porous Hybrid Beads for Removal of Ammonium from Aqueous Solution, Carbohydr. Polym, 107, 103-109, 2014.
 22. Oussalah A., Boukerroui A., Aichour, A., and Djellouli B., Cationic and Anionic Dyes Removal by Low-cos‌t Hybrid Alginate/Natural Bentonite Composite Beads: Adsorption and Reusability Studies, Int. J. Biol. Macromol., 124, 854-862, 2019.
 23. Pandey L.M., Enhanced Adsorption Capacity of Designed Bentonite and Alginate Beads for the Effective Removal of Methylene Blue, Appl. Clay. Sci.,169, 102-111, 2019.
 24. Foroutan R., Ahmadlouydarab M., Ramavandi B., and Mohammadi R., Studying the Physicochemical Characteris‌tics and Metals Adsorptive Behavior of CMC-g-HAp/Fe3O4 Nanobiocomposite, J. Environ. Chem. Eng., 6, 6049-6058, 2018.
 25. Sahu S., Pahi S., Tripathy S., Singh S.K., Behera A., Sahu U. K., and Patel R.K., Adsorption of Methylene Blue on Chemically Modified Lychee Seed Biochar: Dynamic, Equilibrium, and Thermodynamic Study, J. Mol. Liq., 315, 113743, 2020.
 26. Sanaei L. and Tahmasebpoor M., Physical Appearance and Arsenate Removal Efficiency of Fe (III)-Modified Clinoptilolite Beads Affected by Alginate-Wet-Granulation Process Parameters, Mater. Chem. Phys., 259, 124009, 2021.
 27. Shen Y., Zhou P., Zhao S., Li A., Chen Y., Bai J., and Ao Y., Synthesis of High-Efficient TiO2/Clinoptilolite Photocatalys‌t for Complete Degradation of Xanthate, Miner. Eng.,159, 106640, 2020.
 28. Jiaqi Z., Yimin D., Danyang L., Shengyun W., Liling Z., and Yi Z., Synthesis of Carboxyl-Functionalized Magnetic Nanoparticle for the Removal of Methylene Blue, Colloids Surf, A: Physicochem. Eng. Asp., 572, 58-66, 2019.
 29. Tran T.H., Le A.H., Pham T.H., Nguyen D.T., Chang S.W., Chung W. J., and Nguyen D.D., Adsorption Isotherms and Kinetic Modeling of Methylene Blue Dye onto a Carbonaceous Hydrochar Adsorbent Derived from Coffee Husk Was‌te, Sci. Total Environ., 725, 138325, 2020.
 30. Muthukumaran C., Sivakumar V.M., and Thirumarimurugan M., Adsorption Isotherms and Kinetic Studies of Crys‌tal Violet Dye Removal from Aqueous Solution Using Surfactant Modified Magnetic Nanoadsorbent, J. Taiwan Ins‌t. Chem. Eng., 63, 354-362, 2016.
 31. Tahir N., Bhatti H.N., IqbalM., and Noreen, S., Biopolymers Composites with Peanut Hull Was‌te Biomass and Application for Crys‌tal Violet Adsorption, Int. J. Biol. Macromol., 94, 210-220, 2017.
 32. Amodu O.S., Ojumu T.V., Ntwampe S.K., and Ayanda O.S., Rapid Adsorption of Crys‌tal Violet onto Magnetic Zeolite Synthesized from Fly Ash and Magnetite Nanoparticles, J. Encapsulation Adsorpt. Sci., 5, 191, 2015.
 33. Shirani M., Semnani A., Haddadi H., Habibollahi S., Optimization of Simultaneous Removal of Methylene Blue, Crys‌tal violet, and Fuchsine from Aqueous Solutions by Magnetic NaY Zeolite Composite, Water Air Soil Pollut., 225, 1-15, 2014.