اصلاح سطح غشای نانوفیلتری با پلی(وینیل الکل) و نانوذرات کربن فعال عامل‌دارشده با کیتوسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

اراک، دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، کد پستی 8349-8-38156

چکیده

فرضیه: غشای لایه‌نازک نانوفیلتری با پلی(وینیل الکل) و نانوذرات کربن فعال عامل‌دار‌شده با کیتوسان اصلاح شد. اثر لایه سطحی تشکیل‌شده بر ساختار و خواص جداسازی غشاها بررسی شد.
روش‌ها: برای ارزیابی غشاها از میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM)، طیف‌نمایی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR)، اندازه‌گیری مقدار آب، تخلخل و متوسط اندازه منفذ، پس‌زنی  سدیم کلرید و سدیم سولفات، شار آب و نسبت بازیابی شار غشا به‌منظور بررسی قابلیت ضدجرم‌گرفتگی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج FTIR تشکیل گروه‌های هیدروکسیل و آمین را روی سطح غشاهای اصلاح‌شده تأیید کرد. عکس‌های SEM تشکیل لایه‌ای یکنواخت را روی سطح غشاهای اصلاح‌شده نشان داد. همچنین در عکس‌های SEM نشان داده شد، افزودن نانوذرات به پلی(وینیل الکل)، به ساختاری ناهمگن و متراکم بر سطح غشاها منجر شده است. اصلاح غشای اولیه با استفاده از پلی(وینیل الکل) و نانوذرات اصلاح‌شده کربن فعال تا %0.25 وزنی ابتدا سبب افزایش مقدار آب شد و با افزایش مقدار نانوذرات از %0.25 تا %1 وزنی دوباره مقدار آب غشا کاهش یافت. نتایج نشان داد، تمام غشاهای اصلاح‌شده، متوسط اندازه منفذ بزرگ‌تری در مقایسه با غشای اصلاح‌نشده دارند. همچنین تمام غشاهای اصلاح‌شده شار آب بیشتری از غشای اولیه نشان دادند. افرون بر این، نتایج پس‌زنی نمک نشان داد، اصلاح سطح غشای نانوفیلتری اثر مثبتی در جلوگیری از کاهش مقدار پس‌زنی با وجود افزایش مقدار شار داشته است. مقدار پس‌زنی نمک سدیم سولفات بیشتر از پس‌زنی سدیم کلرید اندازه‌گیری شد. نسبت بازیابی شار در غشا‌های اصلاح‌شده بیش از %92 و در نمونه اولیه بیش از %66 ارزیابی شد که قابلیت ضدجرم‌گرفتگی غشاهای اصلاح‌شده را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surface Modification of Nanofiltration Membrane Using Poly(vinyl alcohol) and Chitosan-Functionalized Activated Carbon Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mirzamohammadi
  • Samaneh Koudzari Farahani
  • Fahime Parvizian
  • Sayed Mohsen Hosseini
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Postal Code 38156-8-8349, Arak, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: A thin film nanofiltration membrane was modified by poly(vinyl alcohol) (PVA) and chitosan-functionalized activated carbon nanoparticles. The effect of a surface layer formed on the structure and separation properties of prepared membranes was investigated.
Methods: Scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), water content, porosity and mean pore size measurements, Na2SO4 and NaCl rejection, water flux as well as membrane flux recovery ratio for the study of antifouling ability were used for characterization of the membranes.
Findings: The FTIR results confirmed the formation of hydroxyl and amine groups on the surface of modified membranes. The SEM images also showed the formation of a uniform layer on the modified membranes. As shown in the SEM images, adding functionalized activated carbon nanoparticles into PVA leads to a heterogeneous and dense structure on the surface of modified membranes. Modification of pristine membrane by PVA and modified activated carbon nanoparticles up to 0.25% wt initially increased the water content, and subsequently with increase in nanoparticles ratio from 0.25 to 1.0wt%, the water content decreased. The obtained results showed a larger mean pore size for all modified membranes compared to pristine membrane. Moreover, all modified membranes showed a higher flux in comparison with virgin membrane. In addition, salt rejection revealed that the surface modification of nanofiltration membrane has a positive effect in preventing smaller rejection amount despite the increase in the amount of flux. Sodium sulfate salt rejection was also measured more than sodium chloride salt rejection. Flux recovery ratio was also measured more than 92% for the modified membranes whereas it was more than 66% for pristine membrane that confirms the antifouling ability for the modified membranes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thin film nanofiltration membrane
  • surface modification
  • separation performance
  • antifouling properties
  • nanoparticle