ابعاد مولکولی مختل نشده پلی آکریل آمید در آب و در محلول یک مولار سدیم کلرید


عنوان مقاله [English]

Unperturbed Molecular Dimensions of Polyacrylamide in Water and in I-Molar Sodium Chloride Solution

نویسنده [English]

  • M.H. Rafi'ee Fanood