ساخت زیست‌نانوحسگر گرمایی فراحساس بر پایه نانوکامپوزیت پلی‌پیرول-گرافن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده برق و کامپیوتر، گروه مهندسی نانوفناوری، کد پستی 5166616471

2 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی و بیوشیمی، کد پستی 5166616471

3 تهران دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشکده فنی و حرفه‌ای گروه مهندسی مکانیک، کد پستی ۱۴۳۵۷۶۱۱۳۷

چکیده

فرضیه‌: اندازه‌گیری دقیق دما در حوزه‌های مختلف پزشکی و صنعتی اهمیت ویژه‌ای دارد. اخیراً، با گسترش نانوفناوری، پژوهشگران سعی در عرضه نانوحسگرهای گرمایی داشته‌اند. هدف از پژوهش حاضر تولید نانوحسگر گرمایی فراحساس است که بتواند در پایش دمای بدن انسان و زمینه‌های صنعتی به‌کار گرفته شود. 
روش‌ها: نانوکامپوزیت‌های پلی‌پیرول و گرافن با درصدهای مختلف سنتز شدند. مشخصات ساختاری نانوکامپوزیت‌های حاصل، با میکروسکوپی الکترونی پویشی و طیف‌شناسی پراش پرتو X بررسی شد. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد، گرافن و پلی‌پیرول سنتزی به‌ترتیب ساختار صفحه‌ای با ضخامت  100nm و الیافی با قطر  150nm دارند. همچنین طیف پرتو X نانوکامپوزیت %0.5 وزنی، بیانگر ترکیب مناسب گرافن و پلی‌پیرول با یکدیگر بود. نتایج ارزیابی زیست‌حسگر گرمایی نمونه‌ها نشان داد، پلی‌پیرول خالص در محدوده دمایی 80-25 درجه سلسیوس با حساسیت  218 در مقایسه با سایر نمونه‌ها رده نخست را به خود اختصاص داده است. اما رفتار غیرخطی کاربرد آن را محدود ساخته است. در این بازه دمایی حسگر نانوکامپوزیت 0.5 وزنی به‌ترتیب با حساسیت، ضریب مقاومت دمایی و زمان‌های پاسخ و بازیابی  197، 1.7، 78 و 170s بهینه‌ترین عملکرد را نشان داد. در محدوده دمایی 40-35C، برای پایش دمای بدن انسان، نیز حسگر نانوکامپوزیتی %0.5 وزنی، بهترین عملکرد خطی را با حساسیت 20.5 ضریب دمای مقاومتی 2.26 و زمان‌های پاسخ و بازیابی 21 و 34s دارد که در مقایسه با نمونه‌های مشابه به‌ترتیب 23.9 و 1.8 برابر بهبود یافته است. در جمع‌بندی نهایی، حسگر نانوکامپوزیتی با غلظت 0.5% وزنی، ایده‌آل‌ترین نانوحسگر ارزیابی شد که در دو حوزه صنعتی و پزشکی می‌تواند به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Ultrasensitive Bio-Nanosensor Based on Polypyrrole/Graphene Nanocomposite

نویسندگان [English]

  • Sakkineh Bahari Ardashiri 1
  • Gholamreza Kiani 2
  • Ayub Karimzad Ghavidel 3
  • Mahsa Mahdavinia 2
1 Department of Nanotechnology Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering,University of Tabriz, Postal Code 5166616471, Tabriz, Iran
2 Department of Organic Chemistry and Biochemistry, Faculty of Chemistry; University of Tabriz, Postal Code 5166616471, Tabriz, Iran
3 Department of Mechanical Engineering, Technical and Vocational University, Postal Code 1435761137, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Accurate temperature measurement is of particular importance in various medical and industrial fields. Researchers have recently developed heat-sensitive sensors with the development of nanotechnology. The goal of the present research is the fabrication of an ultra-sensitive thermal nanosensor that can be applied to monitor human body temperature and industrial tasks. 
Methods: For this purpose, polypyrrole and graphene nanocomposites were synthesized with different percentages. The structural characteristics of the obtained nanocomposites were assessed by electron scanning microscopy and X-ray diffraction spectroscopy (XRD). 
Findings: The results showed that synthetic graphene and polypyrrole are in the shape of sheets and fiber with a thickness less than 100 nm and diameter of 150 nm, respectively. The XRD spectrum of the 0.5% (by wt) nanocomposite also indicated a suitable combination of graphene and polypyrrole. The thermal biosensor evaluations of samples disclosed that pure polypyrrole allocated the first rank compared to other samples in the temperature range of 25-80°C, with a sensitivity of 218 kΩ/°C, but its nonlinear behavior limited its applicability. In this temperature range, 0.5% (by wt) nanocomposite sensor showed the highest optimal performance with the sensitivity, temperature coefficient resistance (TCR), response and recovery time of 197 kΩ/°C, -1.17 %°C-1, 78 and 170 s, respectively. In the temperature range of 35-40°C, to control the human body temperature, the nanocomposite sensor with the concentration of 0.5% (by wt) has the best linear performance with a sensitivity of 20.5 kΩ/˚C, TCR of -2.26% per°C and response and recovery times of 21 and 34 s. In  comparison to similar samples, this nanocomposite has improved by 23.9 and 1.8 times, with respective to the above recovery time. In the final conclusion, the nanocomposite sensor with a concentration of 0.5% (by wt) was designated as the most ideal nanosensor that can be utilized in industrial as well as medical fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal bio-nanosensor
  • Graphene
  • polypyrrole
  • conductive polymer
  • Nanocomposite