بررسی اثر درجه جانشینی گروه‌های سولفات بر الکتروریسی سدیم آلژینات سولفات‌دارشده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، گروه مهندسی سلول، کد پستی 14965-115

2 تهران، شرکت مواد شیمیایی ژرف‌اندیشان فناور زیست‌بسپار، گروه زیست‌مواد، کد پستی 1417755362

چکیده

فرضیه‌: پیوندهای هیدروژنی درون و بین‌مولکولی در ساختار آلژینات، علت اصلی قابلیت الکتروریسی ضعیف آن است. جانشینی گروه‌های هیدروکسیل با گروه‌های سولفات، روش مطلوبی برای بهبود الکتروریسی آلژینات است. در این پژوهش، اثر درجه جانشینی گروه‌های سولفات بر خواص فیزیکی و شیمیایی محلول‌های الکتروریسی مانند گران‌روی و رسانندگی الکتریکی محلول و شرایط الکتروریسی بررسی شده است
روش‌ها: سدیم آلژینات سولفات‌دارشده (SSA) از واکنش سدیم آلژینات و کلروسولفونیک اسید در حلال فرمامید تهیه شد. به‌منظور دستیابی به درجه‌های جانشینی متفاوت از گروه‌های سولفات، مقدار کلروسولفونیک اسید تغییر داده شد. ساختار شیمیایی آلژینات پیش و پس از فرایند اصلاح شیمیایی با روش‌های طیف‌نمایی‌ FTIR و 1HNMR بررسی شد. درجه سولفات نمونه‌ها با تجزیه عنصری CHNS اندازه‌گیری شد. سپس، مقدار رسانندگی الکتریکی و گران‌روی محلول‌های آبی سدیم آلژینات سولفات‌دارشده اندازه‌گیری شد. نانوالیاف سدیم آلژینات سولفات‌دارشده با فرایند الکتروریسی به‌دست آمد و با هدف بهبود پایداری آب‌کافتی با محلول کلسیم کلرید شبکه‌ای شد. در نهایت، قطر نانوالیاف و خواص مکانیکی نمد نانولیفی به‌ترتیب با آزمون‌های SEM و کشش بررسی شد.
یافته‌ها: آزمون‌های FTIR و 1HNMR تشکیل گروه‌های سولفات را در ساختار سدیم آلژینات سولفات‌دارشده تأیید کرد. تجزیه عنصری نمونه‌ها، درجه جانشینی نمونه‌های SSA1 و SSA0.5 را به‌ترتیب 0.9 و 0.5 نشان داد. همچنین، رسانندگی الکتریکی و گران‌روی محلول SSA با افزایش درجه جانشینی به‌ترتیب افزایش و کاهش یافت. نمونه SSA1 نسبت به نمونه SSA0.5 الکتروریسی بهتری داشت و درصد سدیم آلژینات سولفات‌دارشده در نمد ریسیده‌شده بیشتر بود. استحکام مکانیکی نمونه دارای SSA1 در حالت شبکه‌ای‌شده کمتر از نمونه دارای SSA0.5 است که دلیل آن را می‌توان به چگالی اتصال عرضی کمتر SSA1 با کاتیون کلسیم و شکست بیشتر زنجیر‌های پلیمر در فرایند سولفات‌دارشدن ‌‌نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies on Sulfate Group Substitution on Sodium Sulfated Alginate Electrospinning

نویسندگان [English]

  • Mahdokht Akbari Taemeh 1
  • Hamed Daemi 1
  • Ayoub Shiravandi 1
  • Maryam Mashayekhi 2
1 Department of Cell Engineering, Cell Science Research Center, Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, Postal Code 14965-115, Tehran, Iran
2 Zharfandishan Fanavar Zistbaspar (ZFZ) Chemical Company, Biomaterials Group, Postal Code 1417755362, Tehran, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Due to the presence of intra- and inter molecular hydrogen bonding in alginate chemical structure, its electrospinning capability is weak. However, this weakness can be improved through substitution of hydroxyl groups by sulfate groups. This article focuses on the role of degree of substitution of sulfate groups on the physicochemical properties of electrospinning solutions, such as viscosity, electrical conductivity and electrospinning conditions.
Methods: Sodium sulfated alginate (SSA) was synthesized through the reaction of sodium alginate and chlorosulfonic acid in formamide as the solvent. The amount of chlorosulfonic acid was varied in order to obtain the SSA samples with different degrees of substitution. The chemical structures of neat alginate and SSA were studied by FTIR and 1H NMR spectroscopy. Degree of sulfation of samples was measured using CHNS elemental analysis, and the electrical conductivity and viscosity of SSA solutions were measured. The SSA nanofibers were fabricated using electrospinning and further crosslinked by a solution of calcium chloride to improve its hydrolytic stability. Finally, the fiber diameter and mechanical properties of the nanofibrous mat were studied by SEM and a tensile mechanical machine.
Findings: Both FTIR and 1H NMR analyses have confirmed the formation of sulfate groups in SSA structure. Based on elemental analysis, the degree of substitution (DS) of SSA samples has been measured as 0.9 and 0.5 for SSA1 and SSA0.5, respectively. The electrical conductivity and viscosity of the SSA solutions also increased and decreased by increasing DS, respectively.  The SSA1 sample showed better electrospinning capability and higher SSA content in dry electrospun mat compared to those in SSA0.5 sample. Finally, the crosslinked SSA1 mat revealed a lower mechanical strength compared to SSA0.5 mat due to lower crosslink density and higher chain scission of polymeric chains resulted from sulfation reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alginate sulfate
  • electrospinning
  • degree of substitution
  • electrical conductivity
  • Hydrogen Bonding