مروری بر نقش و مشخصه‌های غشای پلیمری در باتری جریانی اکسایش-کاهش وانادیمی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده علوم پلیمر، گروه پلی یورتان و مواد پیشرفته، صندوق پستی 112-14975

چکیده

معضل جهانی آلودگی هوا و آثار ناشی از آن و نیز کاهش ذخیره‌ سوخت‌های فسیلی نیاز به استفاده از منابع انرژی‌ جایگزین را به‌وجود آورده است. بنابراین، ایجاد و توسعه‌ زیرساخت‌های لازم برای استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی پاک ضروری است. افزون بر این، امکان استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در تمام اوقات روز و سال، شرط لازم برای جایگزینی آن‌ها با منایع تجدیدناپذیر است. لازمه‌ این اقدام، ذخیره‌ انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر به‌ویژه در مقیاس گسترده است. باتری‌ها به‌عنوان یکی از فناوری‌های کاربردی بدین منظور هستند. تاکنون تمرکز مطالعات بر دو نوع باتری لیتیمی و جریانی نسبت به سایر انواع باتری‌ها برای توسعه و تجاری‌سازی بوده است. باتری‌های جریانی به‌ویژه از نوع وانادیمی به‌دلیل در دسترس‌بودن عنصر وانادیم در طبیعت، حذف معضل آتش‌گیری و نیز کاهش هزینه، در مقایسه با باتری‌ لیتیمی قابلیت بیشتری برای تجاری‌سازی و بهبود اجزا به‌ویژه در مقیاس گسترده دارند. یکی از چالش‌های اصلی در این نوع باتری‌ها‌ تهیه‌ غشای کارآمد با هزینه‌ کم است. بنابراین، تشریح کارایی و اجزای این باتری و معرفی نقش و خواص غشای پلیمری در آن می‌تواند چشم‌اندازی در توسعه‌ این فناوری ایجاد کند. بدین منظور در مقاله‌ پیش‌رو، ساختار، نحوه‌ عملکرد و اجزای سازنده‌ این نوع باتری با تمرکز بیشتر بر غشای پلیمری شامل نقش و خواص آن به‌عنوان کانون این فناوری معرفی شده است. همچنین در هر بخش سعی شده است، تازه‌ترین بررسی‌ها و نتایج گزارش‌شده توسط پژوهشگران به‌طور خلاصه عنوان شود. در نهایت، چشم‌انداز آتی و چالش‌های پیش رو برای توسعه‌ این فناوری بر اساس مطالعات انجام‌شده بیان شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Role and Characteristics of Polymeric Membrane in Vanadium Redox Flow Battery

نویسندگان [English]

 • Shahram Mehdipour-Ataei
 • Maryam Mohammadi
Faculty of Polymer Science, Department of Polyurethane and Advanced Materials, Iran Polymer and Petrochemical Institute, P.O. Box 14975-112, Tehran, Iran
چکیده [English]

The global problem of air pollution and its consequences, as well as the reduction of fossil fuel reserves, have created the need to use alternative energy sources. Therefore, it is necessary to create and develop the required infrastructure of renewable resources in the production of clean energy. In addition, the use of renewable energy sources is essential at all times to replace non-renewable sources continuously The storage of renewable energy, especially on a large scale, is the requirement of this goal. Batteries are one of the most potential technologies for this purpose Currently, lithium ion and flow batteries are the focus of studies for development and commercialization compared to other types of batteries. Flow batteries, especially vanadium type, are more capable of improving components and commercialization for large scale due to the availability of vanadium elements in nature, elimination of the ignition, and cost reduction compared to lithium batteries. One of the main challenges in this type of battery is the development of a high-performance membrane with low cost. Therefore, the description of performance and components of this type of battery, including the role of polymer membrane and characteristics, can create a perspective for its development and commercialization. To this end, in the present paper, the overall structure, performance, and constituent components of this type of battery have been introduced, focusing on the role of polymer membrane and its characteristics as the key component of its technology. Additionally, in each section recent results reported by the researchers have been presented in brief. Finally according to the literature survey, the future perspective, and remaining challenges for the development of this technology are mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Battery
 • VRFB
 • polymer membrane
 • ion exchange membrane
 • nanofiltration membrane
 1. Xiong P., Zhang L., Chen Y., Peng S., and Yu G., A Chemistry and Microstructure Perspective on Ion-Conducting Membranes for Redox Flow Batteries, Chem. Int. Ed., 60, 24770-24798, 2021.
 2. Ulaganathan M., Aravindan V., Yan Q., Madhavi S., Skyllas-Kazacos M., and Lim T.M., Recent Advancements in All-Vanadium Redox Flow Batteries, Mater. Interfaces, 3, 1500309, 2016.
 3. Schwenzer B., Zhang J., Kim S., Li L., Liu J., and Yang Z., Membrane Development for Vanadium Redox Flow Batteries, ChemSusChem, 4, 1388-1406, 2011.
 4. Perry M.L. and Weber A.Z., Advanced Redox-Flow Batteries: A Perspective, Electrochem. Soc., 163, A5064, 2015.
 5. Mehdipour-Ataei S., Polymers and Clean Energy, Polym. J., 31, 5-6, 2022.
 6. Shin S.H., Yun S.H., and Moon S.H., A Review of Current Developments in Non-Aqueous Redox Flow Batteries: Characterization of Their Membranes for Design Perspective, Rsc Adv., 3, 9095-9116, 2013.
 7. Sheng J., Mukhopadhyay A., Wang W., and Zhu H., Recent Advances in the Selective Membrane for Aqueous Redox Flow Batteries, Today Nano, 7, 100044, 2019.
 8. Sha’rani S.S., Jusoh N.W.C., Abouzari-Lotf E., Ahmad A., and Ali R.R., Evaluation of Perfluorinated Sulfonic Acid Membranes for Vanadium Redox, IOP Conference Series: Mater. Sci. Eng., 808, 012026, 2020.
 9. Wu J., Dai Q., Zhang H., and Li X., Recent Development in Composite Membranes for Flow Batteries, ChemSusChem, 13, 3805-3819, 2020.
 10. Choi C., Kim S., Kim R., Choi Y., Kim S., Jung H.Y., Yang J.H., and Kim H.T., A Review of Vanadium Electrolytes for Vanadium Redox Flow Batteries, Sust. Energ. Rev., 69, 263-274, 2017.
 11. Jirabovornwisut T. and Arpornwichanop A., A Review on the Electrolyte Imbalance in Vanadium Redox Flow Batteries, J. Hydrog. Energy, 44, 24485-24509, 2019.
 12. Cao L., Skyllas-Kazacos M., Menictas C., and Noack J., A Review of Electrolyte Additives and Impurities in Vanadium Redox Flow Batteries, Energy Chem., 27, 1269-1291, 2018.
 13. Shen J., Liu S., He Z., and Shi L., Influence of Antimony Ions in Negative Electrolyte on the Electrochemical Performance of Vanadium Redox Flow Batteries, Acta, 151, 297-305, 2015.
 14. Wei X., Liu S., Wang J., He Z., Zhao K., Yang Y., Liu B., Huang R., and He Z., Boosting the Performance of Positive Electrolyte for VRFB by Employing Zwitterion Molecule Containing Sulfonic and Pyridine Groups as the Additive, Ionics, 26, 3147-3159, 2020.
 15. Wu X., Liu S., Wang N., Peng S., and He Z., Influence of Organic Additives on Electrochemical Properties of the Positive Electrolyte for All-Vanadium Redox Flow Battery, Acta, 78, 475-482, 2012.
 16. Kim D. and Jeon J., A High-Temperature Tolerance Solution for Positive Electrolyte of Vanadium Redox Flow Batteries, Electroanal. Chem., 801, 92-97, 2017.
 17. Zhou X.L., Zeng Y.K., Zhu X.B., Wei L., and Zhao T.S., A High-Performance Dual-Scale Porous Electrode for Vanadium Redox Flow Batteries, Power Sources, 325, 329-336, 2016.
 18. Park S.K., Shim J., Yang J.H., Jin C.S., Lee B.S., Lee,Y.S., and Jeon J.D., The Influence of Compressed Carbon Felt Electrodes on the Performance of a Vanadium Redox Flow Battery, Acta, 116, 447-452, 2014.
 19. González Z., Flox C., Blanco C., Granda M., Morante J.R., and Menéndez R., and Santamaría R., Outstanding Electrochemical Performance of a Graphene-Modified Graphite Felt for Vanadium Redox Flow Battery Application, Power Sources, 338, 155-162, 2017.
 20. Mehboob S., Ali G., Shin H.J., Hwang J., Abbas S., Chung K.Y., and Ha H.Y., Enhancing the Performance of All-Vanadium Redox Flow Batteries by Decorating Carbon Felt Electrodes with SnO2 Nanoparticles, Energy, 229, 910-921, 2018.
 21. Agar E., Dennison C.R., Knehr K.W., and Kumbur E.C., Identification of Performance Limiting Electrode Using Asymmetric Cell Configuration in Vanadium Redox Flow Batteries, Power Sources, 225, 89-94, 2013.
 22. Wittman R.M., Pratt H., Anderson T., and Preger Y., Gas Evolution from Mixed-Acid Vanadium Redox Flow Batteries, ECS Meeting Abstracts, 3, 208, 2021.
 23. Sun C.N., Delnick F.M., Baggetto L., Veith G.M., and Zawodzinski (Jr) T.A., Hydrogen Evolution at the Negative Electrode of the All-Vanadium Redox Flow Batteries, Power Sources, 248, 560-564, 2014.
 24. Sun C.N., Delnick F., Baggetto L., Veith G.M., and Zawodzinski T.A., Investigation of the Hydrogen Evolution in All-Vanadium Redox Flow Battery, ECS Meeting Abstracts, 16, 1665, 2013.
 25. Nam S., Lee D., and Kim J., Development of a Fluoroelastomer/Glass Fiber Composite Flow Frame for a Vanadium Redox Flow Battery (VRFB), Struct., 145, 113-118, 2016.
 26. Rudolph S., Schröder U., Bayanov I.M., and Pfeiffer G., Corrosion Prevention of Graphite Collector in Vanadium Redox Flow Battery, Electroanal. Chem., 709, 93-98, 2013.
 27. Choi H.S., Hwang G.J., Kim J.C., and Ryu C.H., Study on Current Collector for All Vanadium Redox Flow Battery, Transactions of the Korean Hydrogen and New Energy Society, 22, 240-248, 2011.
 28. Satola B., Komsiyska L., and Wittstock G., Corrosion of Graphite-Polypropylene Current Collectors during Overcharging in Negative and Positive Vanadium Redox Flow Battery Half-Cell Electrolytes, Electrochem. Soc., 165, A963, 2018.
 29. Satola B., Komsiyska L., and Wittstock G., Bulk Aging of Graphite-Polypropylene Current Collectors Induced by Electrochemical Cycling in the Positive Electrolyte of Vanadium Redox Flow Batteries, Electrochem. Soc., 164, A2566, 2017.
 30. Kim K.H. and Kim B.G., Development of Carbon Composite Bipolar Plate (BP) for Vanadium Redox Flow Battery (VRFB), Struct., 109, 253-259, 2014.
 31. Kim S., Yoon Y., Narejo G.M., Jung M., Kim K.J., and Kim Y.J., Flexible Graphite Bipolar Plates for Vanadium Redox Flow Batteries, J. Energy Res., 45, 11098-11108, 2021.
 32. Huang Z., Mu A., Wu L., and Wang H., Vanadium Redox Flow Batteries: Flow Field Design and Flow Rate Optimization, Energy Storage, 103526, 2021.
 33. Gautam R.K. and Kumar A., A Review of Bipolar Plate Materials and Flow Field Designs in the All-Vanadium Redox Flow Battery, Energy Storage, 48, 104003, 2022.
 34. Maurya S., Nguyen P.T., Kim Y.S., Kang Q., and Mukundan R., Effect of Flow Field Geometry on Operating Current Density, Capacity and Performance of Vanadium Redox Flow Battery, Power Sources, 404, 20-27, 2018.
 35. Hamzah H.M., Ting T.M., Abouzari-Lotf E., Ali R.R., and Sha’rani S.S., An Identification Size of the Interdigitated Flow Field on Pressure Loss Effects and Efficiencies in Vanadium Redox Flow Battery, Adv. Res. Fluid Mech. Therm. Sci., 89, 128-138, 2022.
 36. Ma X., Zhang H., Sun C., Zou Y., and Zhang T., An Optimal Strategy of Electrolyte Flow Rate for Vanadium Redox Flow Battery, Power Sources, 203, 153-158, 2012.
 37. Xiao W. and Tan L., Control Strategy Optimization of Electrolyte Flow Rate for All Vanadium Redox Flow Battery with Consideration of Pump, Energy, 133, 1445-1454, 2019.
 38. Bhattacharjee A. and Saha H., Development of an Efficient Thermal Management System for Vanadium Redox Flow Battery under Different Charge-Discharge Conditions, Energy, 230, 1182-1192, 2018.
 39. Brée L.C. and Mitsos A., Two-Tank Multi Compartment Redox Flow Battery, Energy Storage, 29, 101412, 2020.
 40. Liu B., Zheng M., Sun J., and Yu Z., No-mixing Design of Vanadium Redox Flow Battery for Enhanced Effective Energy Capacity, Energy Storage, 23, 278-291, 2019.
 41. Prifti H., Parasuraman A., Winardi S., Lim T.M., and Skyllas-Kazacos M., Membranes for Redox Flow Battery Applications, Membranes, 2, 275-306, 2012.
 42. Hoang T.K. and Chen P., Recent Development of Polymer Membranes as Separators for All-Vanadium Redox Flow Batteries, Rsc Adv., 5, 72805-72815, 2015.
 43. Zhang H., Zhang H., Li X., Mai Z., and Zhang J., Nanofiltration (NF) Membranes: the Next Generation Separators for All Vanadium Redox Flow Batteries (VRBs)?, Energy Environ. Sci., 4, 1676-1679, 2011.
 44. Mehdipour-Ataei S. and Mohammadi M., An Overview on Structure and Properties of Nafion Regarding Proton Exchange Membrane Fuel Cell Application, Basparesh (Persian), 11, 26-40, 2021.
 45. Mehdipour-Ataei S. and Mohammadi M., Polymer Electrolyte Membranes for Direct Methanol Fuel Cells, Nanomaterials for Alcohol Fuel Cells, 49, 129-158, 2019.
 46. Thiam B.G. and Vaudreuil S., Recent Membranes for Vanadium Redox Flow Batteries, Electrochem. Soc., 168, 070553, 2021.
 47. Hwang G.J., Kim S.W., In D.M., Lee D.Y., and Ryu C.H., Application of the Commercial Ion Exchange Membranes in the All-Vanadium Redox Flow Battery, Ind. Eng. Chem., 60, 360-365, 2018.
 48. Jiang B., Wu L., Yu L., Qiu X., and Xi J., A Comparative Study of Nafion Series Membranes for Vanadium Redox Flow Batteries, Membr. Sci., 510, 18-26, 2016.
 49. Thiam B.G., El Magri A., and Vaudreuil S., An Overview on the Progress and Development of Modified Sulfonated Polyether Ether Ketone Membranes for Vanadium Redox Flow Battery Applications, High Perform. Polym., 34, 131-148, 2022.
 50. Chen D., Kim S., Li L., Yang G., and Hickner M.A., Stable Fluorinated Sulfonated Poly(arylene ether) Membranes for Vanadium Redox Flow Batteries, RSC Adv., 2, 8087-8094, 2012.
 51. Akbarian-Feizi L., Mehdipour-Ataei S., and Yeganeh H., Survey of Sulfonated Polyimide Membrane as a Good Candidate for Nafion Substitution in Fuel Cell, J. Hydrog. Energy, 35, 9385-9397, 2010.
 52. Rabiee A., Mehdipour-Ataei S., Banihashemi A., and Yeganeh H., Preparation of New Membranes Based on Sulfonated Aromatic Copolyimides, Adv. Technol., 19, 361-370, 2008.
 53. Mohammadi M. and Mehdipour-Ataei S., Durable Sulfonated Partially Fluorinated Polysulfones as Membrane for PEM Fuel Cell, Energy, 158, 421-430, 2020.
 54. Mohammadi M. and Mehdipour-Ataei S., Structural
  Investigation on Bulky Aliphatic-Aromatic Poly(aryl sulfone)s for Fuel Cell Performance, Func. Polym., 155, 104692, 2020.
 55. Mohammadi M. and Mehdipour-Ataei S., Preparation and Properties of Composite Membranes of Fully Fluorinated Nanofibrous Electrospun Mat Impregnated with Highly Sulfonated Polysulfone: Effect of Thermal Treatment on the Mat and the Membranes Thereof, J. Hydrog. Energy, 47, 17313-17328, 2022.
 56. Mohammadi M., Oroujzadeh M., and Mehdipour-Ataei S., Effect of Chain Extender on the Properties of Polysulfone-Based Membrane as a Candidate for Fuel Cell Proton Exchange Membrane, Seminar Polym. Sci. Technol., 648-651, Springer, Cham, 2018.
 57. Mehdipour-Ataei S., Mohammadi M., and Oroujzadeh M., Properties Assessment of Synthesized Sulfonated Poly(ether sulfones) Containing Coupling Agent as Proton Exchange Membranes for Fuel Cell Application, Collection of Abstract Papers 10th Iranian Fuel Cell Seminar, 29, 2019.
 58. Chen D., Hickner M.A., Agar E., and Kumbur E.C., Optimizing Membrane Thickness for Vanadium Redox Flow Batteries, Membr. Sci., 437, 108-113, 2013.
 59. Xi J., Li Z., Yu L., Yin B., Wang L., Liu L., Qiu X., and Chen L., Effect of Degree of Sulfonation and Casting Solvent on Sulfonated Poly(ether ether ketone) Membrane for Vanadium Redox Flow Battery, Power Sources, 285, 195-204, 2015.
 60. Pirali-Hamedani M. and Mehdipour-Ataei S., Effect of Sulfonation Degree on Molecular Weight, Thermal Stability, and Proton Conductivity of Poly(arylene ether sulfone)s Membrane, Monomers Polym., 20, 54-65, 2017.
 61. Maurya S., Shin S.H., Kim Y. and Moon S.H., A Review on Recent Developments of Anion Exchange Membranes for Fuel Cells and Redox Flow Batteries. Rsc Adv., 5, 37206-37230, 2015.
 62. Abouzari-lotf E., Ghassemi H., Nasef M.M., Ahmad A., Zakeri M., Ting T.M., Abbasi A., and Mehdipour-Ataei S., Phase Separated Nanofibrous Anion Exchange Membranes with Polycationic Side Chains, Mater. Chem., 5, 15326-15341, 2017.
 63. Mohammadi M., Mehdipour-Ataei S., and Mohammadi N., Polymeric Membranes as Battery Separators, Membrane Potential: An Overview, Nova, NewYork, 2019.
 64. Wei X., Li B., and Wang W., Porous Polymeric Composite Separators for Redox Flow Batteries, Rev., 55, 247-272, 2015.
 65. Vrána J., Charvát J., Mazúr P., Bělský P., Dundálek J., Pocedič J., and Kosek J., Commercial Perfluorosulfonic Acid Membranes for Vanadium Redox Flow Battery: Effect of Ion-Exchange Capacity and Membrane Internal Structure, Membr. Sci., 552, 202-212, 2018.
 66. Shin J., Jeong B., Chinannai M.F., and Ju H., Mitigation of Water and Electrolyte Imbalance in All-Vanadium Redox Flow Batteries, Acta, 390, 138858, 2021.
 67. Lu M.Y., Jiao Y.H., Tang X.Y., Yang W.W., Ye M., and Xu Q., Blocked Serpentine Flow Field with Enhanced Species Transport and Improved Flow Distribution for Vanadium Redox Flow Battery, Energy Storage, 35, 102284, 2021.
 68. Shin J., Kim C., Jeong B., Vaz N., and Ju H., New Operating Strategy for All-Vanadium Redox Flow Batteries to Mitigate Electrolyte Imbalance, Power Sources, 526, 231144, 2022.
 69. Knehr K.W., Agar E., Dennison C.R., Kalidindi A.R., and Kumbur E.C., A Transient Vanadium Flow Battery Model Incorporating Vanadium Crossover and Water Transport Through the Membrane, Electrochem. Soc., 159, A1446, 2012.
 70. Haisch T., Ji H., Holtz L., Struckmann T., and Weidlich C., Half-Cell State of Charge Monitoring for Determination of Crossover in VRFB-Considerations and Results Concerning Crossover Direction and Amount, Membranes, 11, 232, 2021.
 71. Bengui Z., Zhao M., Liu Q., Zhang X., Fu Y., Zhang E., Wang G., Zhang Z., and Zhang S., High Performance Positively Charged Membranes with Selective Swelling-Induced Ion Transport Channels for Vanadium Flow Battery Application, Power Sources, 526, 231140, 2022.
 72. Zhang D., Xu Z., Zhang X., Zhao L., Zhao Y., Wang S., Liu W., Che X., Yang J., Liu J., and Yan C., Oriented Proton-Conductive Nanochannels Boosting a Highly Conductive Proton-Exchange Membrane for a Vanadium Redox Flow Battery, ACS Appl. Mater. Interfaces, 13, 4051-4061, 2021.
 73. Wang T., Moon S.J., Hwang D.S., Park H., Lee J., Kim S., Lee Y., and Kim S., Selective Ion Transport for a Vanadium Redox Flow Battery (VRFB) in Nano-Crack Regulated Proton Exchange Membranes, Membr. Sci., 583, 16-22, 2019.
 74. Li J., Long J., Huang W., Xu W., Liu J., Luo H., and Zhang Y., Novel Branched Sulfonated Polyimide Membrane with Remarkable Vanadium Permeability Resistance and Proton Selectivity for Vanadium Redox Flow Battery Application, J. Hydrog. Energy, 47, 8883-8891, 2022.
 75. Wang T., Jeon J.Y., Han J., Kim J.H., Bae C., and Kim S., Poly(terphenylene) Anion Exchange Membranes with High Conductivity and Low Vanadium Permeability for Vanadium Redox Flow Batteries (VRFBs), Membr. Sci., 598, 117665, 2020.
 76. Liang D., Wang S., Ma W., Wang D., Liu G., Liu F., Cui Y., Wang X., Yong Z., and Wang Z., A Low Vanadium Permeability Sulfonated Polybenzimidazole Membrane with a Metal-Organic Framework for Vanadium Redox Flow Batteries, Acta, 405, 139795, 2022.
 77. Lawton J.S., Jones A., Tang Z., and Zawodzinski T.A., Tandem Measurement of Ion and Water Transport Properties for Vanadium Redox Flow Batteries, ECS Meeting Abstracts, 4, 390, 2014.
 78. Sun C., Chen J., Zhang H., Han X., and Luo Q., Investigations on Transfer of Water and Vanadium Ions Across Nafion Membrane in an Operating Vanadium Redox Flow Battery, Power Sources, 195, 890-897, 2010.
 79. Li J., Liu J., Xu W., Long J., Huang W., Zhang Y., and Chu L., Highly Ion-Selective Sulfonated Polyimide Membranes with Covalent Self-Crosslinking and Branching Structures for Vanadium Redox Flow Battery, Eng. J., 437, 135414, 2022.
 80. Oh K., Moazzam M., Gwak G., and Ju H., Water Crossover Phenomena in All-Vanadium Redox Flow Batteries, Acta, 297, 101-111, 2019.
 81. Wan Y.H., Sun J., Jian Q.P., Fan X.Z., and Zhao T.S., A Detachable Sandwiched Polybenzimidazole-Based Membrane for High-Performance Aqueous Redox Flow Batteries, Power Sources, 526, 231139, 2022.
 82. Yuan X.Z., Song C., Platt A., Zhao N., Wang H., Li H., Fatih K., and Jang D., A Review of All-Vanadium Redox Flow Battery Durability: Degradation Mechanisms and Mitigation Strategies, J. Energy Res., 43, 6599-6638, 2019.
 83. Tang Z., Keith R., Aaron D.S., Lawton J.S., Papandrew A.P., and Zawodzinski T.A., Proton Exchange Membrane Performance Characterization in VRFB, ECS Transactions, 41, 25, 2012.
 84. Mohammadi N., Mehdipour-Ataei S., and Mohammadi M., Applications and Theoretical Aspects of Fluid Membrane Interaction, Membrane Potential: An Overview, Nova, NewYork, 2019.
 85. Jeong S., Kim L.H., Kwon Y., and Kim S., Effect of Nafion Membrane Thickness on Performance of Vanadium Redox Flow Battery, Korean J. Chem. Eng., 31, 2081-2087, 2014.
 86. Jung H.Y., Jeong S., and Kwon Y., The Effects of Different Thick Sulfonated Poly(ether ether ketone) Membranes on Performance of Vanadium Redox Flow Battery, Electrochem. Soc., 163, A5090, 2015.
 87. Kim S., Yan J., Schwenzer B., Zhang J., Li L., Liu J., Yang Z., and Hickner M.A., Cycling Performance and Efficiency of Sulfonated Poly(sulfone) Membranes in Vanadium Redox Flow Batteries, Commun., 12, 1650-1653, 2010.
 88. Wang Q., Qu Z.G., Jiang Z.Y., and Yang W.W., Numerical Study on Vanadium Redox Flow Battery Performance with Non-Uniformly Compressed Electrode and Serpentine Flow Field, Energy, 220, 106-116, 2018.
 89. Wang Q., Qu Z.G., Jiang Z.Y., and Yang W.W., Experimental Study on the Performance of a Vanadium Redox Flow Battery with Non-Uniformly Compressed Carbon Felt Electrode, Energy, 213, 293-305, 2018.
 90. Jeong D. and Jung S., Numerical Analysis of Cycling Performance of Vanadium Redox Flow Battery, J. Energy Res., 44, 5209-5222, 2020.
 91. Weber S., Peters J.F., Baumann M., and Weil M., Life Cycle Assessment of a Vanadium Redox Flow Battery, Sci. Technol., 52, 10864-10873, 2018.
 92. Zhang Y., Zheng L., Liu B., Wang H., and Shi H., Sulfonated Polysulfone Proton Exchange Membrane Influenced by a Varied Sulfonation Degree for Vanadium Redox Flow Battery, Membr. Sci., 584, 173-180, 2019.
 93. Ding L., Song X., Wang L., Zhao Z., and He G., Preparation of Dense Polybenzimidazole Proton Exchange Membranes with Different Basicity and Flexibility for Vanadium Redox Flow Battery Applications, Acta, 292, 10-19, 2018.
 94. Zhang Y., Wang H., Liu B., Shi J., Zhang J., and Shi H., An Ultra-High Ion Selective Hybrid Proton Exchange Membrane Incorporated with Zwitterion-Decorated Graphene Oxide for Vanadium Redox Flow Batteries, Mater. Chem., 7, 12669-12680, 2019.
 95. David O., Percin K., Luo T., Gendel Y., and Wessling M., Proton-Exchange Membranes Based on Sulfonated Poly(ether ether ketone)/Polyaniline Blends for All-and Air-Vanadium Redox Flow Battery Applications, Energy Storage, 1, 65-71, 2015.
 96. Wang G., Zhang M., He Z., Zhang J., Chen J., Wang R., Teng A., and Dai Y., Novel Amphoteric Ion Exchange Membranes by Blending Sulfonated Poly(ether ether ketone) with Ammonium Polyphosphate for Vanadium Redox Flow Battery Applications, Appl. Polym. Sci., 138, 50592, 2021.
 97. Qiu J., Zhai M., Chen J., Wang Y., Peng J., Xu L., Li J., and Wei G., Performance of Vanadium Redox Flow Battery with a Novel Amphoteric Ion Exchange Membrane Synthesized by Two-Step Grafting Method, Membr. Sci., 342, 215-220, 2009.
 98. Ma J., Wang Y., Peng J., Qiu J., Xu L., Li J., and Zhai M., Designing a New Process to Prepare Amphoteric Ion Exchange Membrane with Well-Distributed Grafted Chains for Vanadium Redox Flow Battery, Membr. Sci., 419, 1-8, 2012.
 99. Qiu J., Zhang J., Chen J., Peng J., Xu L., Zhai M., Li J., and Wei G., Amphoteric Ion Exchange Membrane Synthesized by Radiation-Induced Graft Copolymerization of Styrene and Dimethylaminoethyl Methacrylate into PVDF Film for Vanadium Redox Flow Battery Applications, Membr. Sci., 334, 9-15, 2009.
 100. Xu J., Dong S., Li P., Li W., Tian F., Wang J., Cheng Q., Yue Z., and Yang H., Novel Ether-Free Sulfonated Poly(biphenyl) Tethered with Tertiary Amine Groups as Highly Stable Amphoteric Ionic Exchange Membranes for Vanadium Redox Flow Battery, Eng. J., 424, 130314, 2021.
 101. Chu F., Chu X., Lv T., Chen Z., Ren Y., Zhang S., Yuan N., Lin B., and Ding J., Amphoteric Membranes Based on Sulfonated Polyether Ether Ketone and Imidazolium-Functionalized Polyphenylene Oxide for Vanadium Redox Flow Battery Applications, ChemElectroChem, 6, 5041-5050, 2019.
 102. Chen Y., Zhang S., Liu Q., and Jian X., Investigation of Poly(phthalazinone ether ketone) Amphoteric Ion Exchange Membranes in Vanadium Redox Flow Batteries, Mater. Sci., 55, 13964-13979, 2020.
 103. Zhang B., Zhang E., Wang G., Yu P., Zhao Q., and Yao F., Poly(phenyl sulfone) Anion Exchange Membranes with Pyridinium Groups for Vanadium Redox Flow Battery Applications, Power Sources, 282, 328-334, 2015.
 104. Seo S.J., Kim B.C., Sung K.W., Shim J., Jeon J.D., Shin K.H., Shin S.H.,Yun S.H., Lee J.Y., and Moon S.H., Electrochemical Properties of Pore-Filled Anion Exchange Membranes and Their Ionic Transport Phenomena for Vanadium Redox Flow Battery Applications, Membr. Sci., 428, 17-23, 2013.
 105. Roh S.H., Lim M.H., Sadhasivam T., and Jung H.Y., Investigation on Physico-Chemical and Electrochemical Performance of Poly(phenylene oxide)-Based Anion Exchange Membrane for Vanadium Redox Flow Battery Systems, Acta, 325, 134944, 2019.
 106. Ren J., Dong Y., Dai J., Hu H., Zhu Y., and Teng X., A Novel Chloromethylated/Quaternized Poly(sulfone)/Poly(vinylidene fluoride) Anion Exchange Membrane with Ultra-Low Vanadium Permeability for All Vanadium Redox Flow Battery, Membr. Sci., 544, 186-194, 2017.
 107. Min-suk J.J., Parrondo J., Arges C.G., and Ramani V., Polysulfone-Based Anion Exchange Membranes Demonstrate Excellent Chemical Stability and Performance for the All-Vanadium Redox Flow Battery, Mater. Chem., 1, 10458-10464, 2013.
 108. Zhang B., Zhang S., Weng Z., Wang G., Zhang E., Yu P., Chen X., and Wang X., Quaternized Adamantane-Containing Poly(aryl ether ketone) Anion Exchange Membranes for Vanadium Redox Flow Battery Applications, Power Sources, 325, 801-807, 2016.
 109. Che X., Zhao H., Ren X., Zhang D., Wei H., Liu J., Zhang X., and Yang J., Porous Polybenzimidazole Membranes with High Ion Selectivity for the Vanadium Redox Flow Battery, Membr. Sci., 611, 118359, 2020.
 110. Zhou X., Xue R., Zhong Y., Zhang Y., and Jiang F., Asymmetric Porous Membranes with Ultra-High Ion Selectivity for Vanadium Redox Flow Batteries, Membr. Sci., 595, 117614, 2020.
 111. Xu W., Long J., Liu J., Luo H., Duan H., Zhang Y., Li J., Qi X., and Chu L., A Novel Porous Polyimide Membrane with Ultrahigh Chemical Stability for Application in Vanadium Redox Flow Battery, Eng. J., 428, 131203, 2022.
 112. Ling L., Xiao M., Han D., Ren S., Wang S., and Meng Y., Porous Composite Membrane of PVDF/Sulfonic Silica with High Ion Selectivity for Vanadium Redox Flow Battery, Membr. Sci., 585, 230-237, 2019.
 113. Luo T., Dreusicke B., and Wessling M., Tuning the Ion Selectivity of Porous Poly(2,5-benzimidazole) Membranes by Phase Separation for All Vanadium Redox Flow Batteries, Membr. Sci., 556, 164-177, 2018.
 114. Vijayakumar M., Bhuvaneswari M.S., Nachimuthu P., Schwenzer B., Kim S., Yang Z., Liu J., and Graff G.L., Thevutasan S., and Hu J., Spectroscopic Investigations of the Fouling Process on Nafion Membranes in Vanadium Redox Flow Batteries, Membr. Sci., 366, 325-334, 2011.