حذف رنگینه نارنجی متیل از محلول آبی با استفاده از زیست‌جاذب اصلاح‌شده با پلی‌آنیلین: مطالعات هم‌دما، سینتیک و ترمودینامیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده شیمی، کد پستی 3619995161

چکیده

فرضیه: رنگینه نارنجی متیل از جمله رنگینه‌های استفاده‌شده در صنایع مختلف مانند چاپ و رنگرزی است. از آنجا که نارنجی متیل تحت تأثیر تصفیه زیستی معمولی نیست و به‌راحتی تجزیه نمی‌شود، رهاسازی پساب‌های دارای این ترکیب سمی به آب‌های محیطی اثرهای نامطلوبی بر زندگی انسان و بوم‌سازگان آبی دارد. بنابراین، حذف این رنگینه‌ها از پساب‌های مختلف موضوع ضروری است. از میان روش‌‌های رایج تصفیه آب، روش جذب سطحی به‌وسیله‌ زیست‌‌جاذب‌ها روش ساده، کارآمد و ارزان‌قیمت به‌شمار می‌رود. در پژوهش حاضر، از پوست گردو اصلاح‌شده با نانوالیاف پلی‌آنیلین (PANI/WNS) برای حذف رنگینه نارنجی متیل استفاده شده است. این جاذب اصلاح‌شده به‌دلیل داشتن ویژگی‌های مطلوبی از جمله شکل‌شناسی مناسب و گروه‌های عاملی دارای بار مثبت، گزینه مناسبی برای حذف رنگینه‌های آنیونی است.
روش‌ها: پوست‌گردو اصلاح‌شده با نانوالیاف پلی‌آنیلین (PANI/WNS) از واکنش پلیمرشدن آنیلین روی سطح ذرات پوست ‌گردو تهیه و با روش‌های FTIR ،FE-SEM ،EDX ،BET و XRD مشخصه‌یابی شد. اثر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مختلف مانند pH اولیه، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگینه بر مقدار حذف نارنجی متیل مطالعه و بهینه‌سازی شد. همچنین، پارامترهای ترمودینامیکی مانند ΔH،ΔS و ΔG نیز بررسی شد.
یافته‌ها: جاذب استفاده‌شده قابلیت خوبی برای حذف رنگینه نارنجی متیل در محیط اسیدی دارد. با بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب، بیشترین مقدار حذف نارنجی متیل در شرایط pH برابر 3، زمان تماس  140min، مقدار جاذب 0.35g/L  و غلظت اولیه  50mg/L به‌دست آمد. ارزیابی داده‌های آزمایشگاهی با مدل‌های مختلف هم‌دما نشان داد، بیشترین ضریب هم‌بستگی مربوط به مدل هم‌دمای Langmuir و برابر 0.9975 است که بیانگر تک‌لایه‌بودن فرایند جذب رنگینه است. همچنین، بیشینه ظرفیت جذب برای رنگینه نارنجی متیل 243.9mg/g  در دمای 25 درجه سلسیوس به‌دست آمد که در مقایسه با جاذب‌های مشابه گزارش شده مقدار شایان توجهی بوده و نشان‌دهنده قابلیت زیاد زیست‌جاذب اصلاحی مطالعه‌شده برای حذف رنگینه‌های آنیونی مانند نارنجی متیل است. افزون بر این، براساس نتایج حاصل از مطالعات سینتیکی، مدل شبه‌مرتبه دوم توصیف بهتری از داده‌های آزمایشگاهی نشان داد. مطالعات ترمودینامیک نیز نشان داد، جذب سطحی رنگینه فرایند مطلوب، خود‌به‌خود و گرماگیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Methyl Orange Dye from Aqueous Solution Using Bioadsorbent Modified with Polyaniline Nanofibers; Isotherm, Kinetic and Thermodynamic Studies

نویسندگان [English]

 • Shahrzad Isvand Rajabi
 • Fatemeh Masdarolomoor
Faculty of Chemisty, Shahrood University of Technology, Postal code 3619995161, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Methyl orange is a dye used in various industries such as printing and dyeing. Since methyl orange is not affected by conventional biological treatment and is not easily decomposed, the release of effluents containing this toxic compound into environment has adverse effects on human life and the aquatic ecosystem. Therefore, it is necessary to remove this dye from various wastewaters Among the common methods of water purification, the method of adsorption by bioadsorbents is considered as a simple, efficient and inexpensive method. In the present study, walnut shell modified with polyaniline nanofibers (PANI/WNS) has been used for removal of methyl orange dye. This modified adsorbent is a good candidate since it has favorable characteristics including suitable morphology and positively charged functional groups for removal of anionic dyes.
Methods: PANI/WNS was prepared through aniline polymerization reaction on the surface of walnut shell particles and characterized using FTIR, FESEM, EDX, BET and XRD techniques. The effect of various physical and chemical parameters such as initial pH, contact time, adsorbent dose and initial dye concentration on the removal rate of methyl orange was studied and optimized. Also, thermodynamic parameters such as ΔH, ΔS and ΔG were investigated.
Findings: The adsorbent is able to remove methyl orange dye in acidic environment. Optimization of the effective parameters on the adsorption process showed that the maximum methyl orange removal was obtained under conditions of pH 3, contact time of 140 min, adsorbent dosage of 0.35 g/L and dye initial concentration of 50 mg/L. Evaluation of laboratory data by different isotherm models showed that the highest correlation coefficient is related to Langmuir isotherm model and is equal to 0.9975, which indicates that the dye adsorption process is limited to a monolayer Also, the maximum adsorption capacity for methyl orange dye was obtained as 243.9 mg/g at 25°C, which is a significant amount compared to similar adsorbents reported in the literature and indicates the high ability of the studied modified bioadsorbent for removal of anionic dyes such as methyl orange. In addition, based on the results of the kinetic studies, the pseudo-second order model showed a better description of the laboratory data. Thermodynamic studies showed that the adsorption of the dye is a favorable, spontaneous and endothermic process.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dye removal
 • polyaniline modified biosorbent
 • isotherm
 • kinetics
 • thermodynamics
 1. Khairy M., Kamar E.M., Yehia M., and Masoud E.M., High Removal Efficiency of Methyl Orange Dye by Pure and (Cu, N) Doped TiO2/Polyaniline Nanocomposites, Biointerface Res. Appl. Chem., 12, 893-909, 2021.
 2. Chen J., Hu H., Yang J., Xue H., Tian Y., Fan K., Zeng Z., Yang J., Wang R., and Liu Y., Removal Behaviors and Mechanisms for Series of Azo Dye Wastewater by Novel Nano Constructed Macro-Architectures Material, Bioresour. Technol., 322, 124556, 2021.
 3. Gao L.J., Liu X.L., Zhang J.Q., Wang S.Q., and Chen J.F., Grain-Controlled Barium Titanate Ceramics Prepared from High-Gravity Reactive Precipitation Process Powder, Mater. Chem. Phys., 1, 27-31, 2004.
 4. Simonescu C.M., Tatarus A., Culita D.C., Stanica N., Ionescu I.A., Butoi B., and Banici A.M., Comparative Study of CoFe2O4 Nanoparticles and CoFe2O4-Chitosan Composite for Congo Red and Methyl Orange Removal by Adsorption, Nanomaterials, 3, 711, 2021.
 5. Noori M., Tahmasebpoor M., and Khazini L., Effective Parameters on the Formation of Natural Zeolite-Based Granules to Remove Cationic Dyes from Contaminated Water, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 34, 267-279, 2021.
 6. Ansari R. and Mosayebzadeh Z., Removal of Basic Dye Methylene Blue from Aqueous Solutions Using Sawdust and Sawdust Coated with Polypyrrole, J. Iran. Chem. Soc., 2, 339-350, 2010.
 7. Ajmal M., Khan A.H., Ahmad S., and Ahmad A., Role of Sawdust in the Removal of Copper (II) from Industrial Wastes, Water Res., 10, 3085-3091, 1998.
 8. Khader E.H., Mohammed T.J., and Albayati T.M., Comparative Performance Between Rice Husk and Granular Activated Carbon for the Removal of Azo Tartrazine Dye from Aqueous Solution, Desalin. Water Treat., 229, 372-383, 2021.
 9. Rosanti A.D., Kusumawati Y., Hidayat F., Fadlan A., Wardani A.R., and Anggraeni H.A., Adsorption of Methylene Blue and Methyl Orange from Aqueous Solution Using Orange Peel and CTAB-Modified Orange Peel, J. Turk. Chem. Soc., 1, 237-246, 2022.
 10. Cusioli L.F., Quesada H.B., Baptista A.T., Gomes R.G., and Bergamasco R., Soybean Hulls as a Low-Cost Biosorbent for Removal of Methylene Blue Contaminant, Environ. Prog. Sustain. Energy, 2, 13328, 2020.
 11. Alizadeh S. and Seyyedi K., Removal of CI Acid Red 1 (AR1) Dye Pollutant from Contaminated Waters by Adsorption Method Using Sunflower Seed Shells and Pine Cone as Agro Waste Materials, J. Appl. Chem. Res., 4, 93-105, 2019.
 12. Zulu C.B., Onyango M.S., Ren J., and Lwesifi T.Y., Modified Pine Cone for Dye Pollutants Removal from Aqueous Solution, Proceedings of the Sustainable Research and Innovation Conference, Vaal University of Technology, Pretoria, 5-6 October, 2022.
 13. Shabandokht M., Binaeian E., and Tayebi H.A., Adsorption of Food Dye Acid Red 18 onto Polyaniline-Modified Rice Husk Composite: Isotherm and Kinetic Analysis, Desalin. Water Treat., 57, 27638-27650, 2016.
 14. Gapusan R.B and Balela M.D., Adsorption of Anionic Methyl Orange Dye and Lead (II) Heavy Metal Ion by Polyaniline-Kapok Fiber Nanocomposite, Mater. Chem. Phys., 243, 122682, 2020.
 15. Bekhoukh A., Moulefera I., Zeggai F.Z., Benyoucef A., and Bachari K., Anionic Methyl Orange Removal from Aqueous Solutions by Activated Carbon Reinforced Conducting Polyaniline as Adsorbent: Synthesis, Characterization, Adsorption Behavior, Regeneration and Kinetics Study, J. Polym. Environ., 3, 886-895, 2022.
 16. Duhan M. and Kaur R., Adsorptive Removal of Methyl Orange with Polyaniline Nanofibers: An Unconventional Adsorbent for Water Treatment, Environ. Technol., 23, 2977-2990, 2020.
 17. Bhowmik K.L., Deb K., Bera A., Debnath A., and Saha B., Interaction of Anionic Dyes with Polyaniline Implanted Cellulose: Organic π-Conjugated Macromolecules in Environmental Applications, J. Mol. Liq., 261, 189-198, 2018.
 18. Herrera M.U., Futalan C.M., Gapusan R., and Balela M.D.L., Removal of Methyl Orange Dye and Copper(ΙΙ) Ions from Aqueous Solution Using Polyaniline-Coated Kapok (Ceiba Pentandra) Fibers, Water Sci. Technol., 78, 1137-1147, 2018.
 19. Tanzifi M., Hosseini S.H., Kiadehi A.D., Olazar M., Karimipour K., Rezaiemehr R., and Ali I., Artificial Neural Network Optimization for Methyl Orange Adsorption onto Polyaniline Nano-Adsorbent: Kinetic, Isotherm and Thermodynamic Studies, J. Mol. Liq., 244, 189-200, 2017.
 20. Cortés M.T. and Sierra E.V., Effect of Synthesis Parameters in Polyaniline: Influence on Yield and Thermal Behavior, Polym. Bull., 1, 37-45, 2006.
 21. Huang J. and Kaner R.B., Nanofiber Formation in the Chemical Polymerization of Aniline: A Mechanistic Study, Angew. Chem. Int. Ed., 43, 5817, 2004.
 22. Panneerselvam P., Morad N., and Tan K.A., Magnetic Nanoparticle (Fe3O4) Impregnated onto Tea Waste for the Removal of Nickel(II) from Aqueous Solution, J. Hazard. Mater., 1, 160-168, 2011.
 23. Yang J. and Qiu K., Preparation of Activated Carbons from Walnut Shells via Vacuum Chemical Activation and Their Application for Methylene Blue Removal, Chem. Eng. J., 1, 209-217, 2010.
 24. Cao J.S., Lin J.X., Fang F., Zhang M.T., and Hu Z.R., A New Absorbent by Modifying Walnut Shell for the Removal of Anionic Dye: Kinetic and Thermodynamic Studies, Bioresour. Technol., 163, 199-205, 2014.
 25. Lafi R. and Hafiane A., Removal of Methyl Orange (MO) from Aqueous Solution Using Cationic Surfactants Modified Coffee Waste (MCWs), J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 58, 424-443, 2016.
 26. Çelekli A., Birecikligil S.S., Geyik F., and Bozkurt H., Prediction of Removal Efficiency of Lanaset Red G on Walnut Husk Using Artificial Neural Network Model, Bioresour. Technol., 1, 64-70, 2012.
 27. Hsini A., Naciri Y., Laabd M., El Ouardi M., Ajmal Z., Lakhmiri R., Boukherroub R., and Albourine A., Synthesis and Characterization of Arginine-Doped Polyaniline/Walnut Shell Hybrid Composite with Superior Clean-up Ability for Chromium(VI) from Aqueous Media: Equilibrium, Reusability and Process Optimization, J. Mol. Liq., 316, 113832, 2020.
 28. Yang F., He Y., Sun S., Chang Y., Zha F., and Lei Z., Walnut Shell Supported Nanoscale Fe0 for the Removal of Cu(II) and Ni(II) Ions from Water, J. Appl. Polym. Sci., 133, 1-12, 2016.
 29. Karthik R. and Meenakshi S., Facile Synthesis of Cross Linked-Chitosan-Grafted-Polyaniline Composite and Its Cr(VI) Uptake Studies, Int. J. Biol. Macromol., 67, 210-219, 2014.
 30. Ansari R., Mohammad-Khah A., and Alaie S., Removal of Anionic Dye Congo Red from Aqueous Solutions Using Sawdust Modified by Polyaniline: Adsorption Isotherm and Kinetics Study, J. Color Sci. Technol., 4, 335, 2012.
 31. Yadav A., Bagotia N., Sharma A.K., and Kumar S., Advances in Decontamination of Wastewater Using Biomass-Based Composites: A Critical Review, Sci. Total Environ., 784, 147108, 2021.
 32. Mahmoodi N.M., Salehi R., and Arami M., Binary System Dye Removal from Colored Textile Wastewater Using Activated Carbon: Kinetic and Isotherm Studies, Desalination, 3, 141-152, 2016.
 33. Yan G. and Viraraghavan T., Heavy-Metal Removal from Aqueous Solution by Fungus Mucor Rouxii, Water Res., 18, 4486-4496, 2003.
 34. Kumari M., Pittman Jr C.U., and Mohan D., Heavy Metals [Chromium(VI) and Lead(II)] Removal from Water Using Mesoporous Magnetite (Fe3O4) Nanospheres, J. Colloid Interface Sci., 442, 120-132, 2015.
 35. Priastomo Y., Setiawan H.R., Kurniawan Y.S., and Ohto K., Simultaneous Removal of Lead(II), Chromium(III), and Copper(II) Heavy Metal Ions Through an Adsorption Process Using C-Phenylcalix[4] Pyrogallolarene Material, J. Environ. Chem. Eng., 1, 103971, 2020.
 36. Araghi S.H and Entezari M.H., Amino-Functionalized Silica Magnetite Nanoparticles for the Simultaneous Removal of Pollutants from Aqueous Solution, Appl. Surf. Sci., 333, 68-77, 2015.
 37. El Haddad M., Regti A., Laamari M.R., Slimani R., Mamouni R., El Antri S., and Lazar S., Calcined Mussel Shells as a New and Eco-Friendly Biosorbent to Remove Textile Dyes from Aqueous Solutions, J. Taiwan Inst. Chem. Eng., 2, 533-540, 2014.
 38. Hui Q., Lu L., and Bing-cai P., Critical Review in Adsorption Kinetic Models, J. Zhejiang Univ., Sci., 10, 716-724, 2009.
 39. Yagub M.T., Sen T.K., Afroze S., and Ang H.M., Dye and Its Removal from Aqueous Solution by Adsorption: A Review, Adv. Colloid Interface Sci., 209, 172-184, 2014.
 40. Chowdhury S., Mishra R., Saha P., and Kushwaha P., Adsorption Thermodynamics, Kinetics and Isosteric Heat of Adsorption of Malachite Green onto Chemically Modified Rice Husk, Desalination, 1-3, 159-168, 2011.
 41. Lian L., Guo L., and Guo C., Adsorption of Congo Red from Aqueous Solutions onto Ca-Bentonite, J. Hazard. Mater., 1, 126-131, 2009.
 42. Pérez-Calderón J., Santos M.V., and Zaritzky N., Reactive RED 195 Dye Removal Using Chitosan Coacervated Particles as Bio-Sorbent: Analysis of Kinetics, Equilibrium and Adsorption Mechanisms, J. Environ. Chem. Eng., 5, 6749-6760, 2018.