اثر گلیسرول در قطعه‌های نرم و سخت بر خواص پلی یورتان حافظه شکلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

تبریر، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی پلیمر، صندوق پستی 51335-1996

چکیده

فرضیه‌: پلی‌یورتان‌های حافظه شکلی شبکه‌ای‌شده شیمیایی (CSMPUs) می‌توانند کاربردهای متنوعی در زمینه‌های مختلف مانند پزشکی داشته باشند که رفتار مکانیکی و حافظه شکلی در این نمونه‌ها نسبت به پلی‌یورتان‌های حافظه شکلی خطی بهبود یافته است. پلی‌یورتان حافظه شکلی حداقل از دو فاز مختلف تشکیل شده است. فاز اول که به‌صورت شبکه‌ای پایدار بوده، مسئول حفظ شکل اصلی پلی‌یورتان حافظه شکلی است. در مقابل، فاز دوم که به‌عنوان کلیدهای حافظه شکلی نیز شناخته می‌شوند، به‌طور موقت شکل موقت پلی‌یورتان را با بلورینگی تثبیت می‌کند. هدف از این پژوهش، سنتز پلی‌کاپرولاکتون‌های خطی و ستاره‌ای در مرحله اول و سنتز پلی‌یورتان‌های حافظه شکلی شبکه‌ای‌شده شیمیایی با استفاده از پلی‌کاپرولاکتون‌های خطی و ستاره‌ای در مرحله دوم است. همچنین شاخص‌‌های پیوند هیدروژنی از راه گروه‌های کربونیل (-C=O) و آمین (NH-) نمونه‌های پلی‌یورتان‌های حافظه شکلی شبکه‌ای‌شده شیمیایی و سنتزشده با استفاده از گلیسرول به‌عنوان شروع‌کننده قطعه نرم یا زنجیرافزا قطعه سخت بررسی و مقایسه شده است.
روش‌ها: پلی‌کاپرولاکتون‌های خطی و ستاره‌ای با پلیمرشدن حلقه‌گشای کاپرولاکتون و در ادامه پلی‌یورتان‌های حافظه شکلی شبکه‌ای‌شده شیمیایی با پیش‌پلیمرشدن دومرحله‌ای سنتز شدند. با تغییر نسبت‌های مولی گروه‌های عاملی مقدار درصد وزنی قطعه سخت در نمونه‌های پلی‌یورتانی %10 ثابت نگه داشته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، شاخص پیوند هیدروژنی با ورود گلیسرول به‌عنوان زنجیرافزا کاهش یافت. همچنین، مقدار بلورینگی در نمونه‌های پلی‌یورتان‌های حافظه شکلی شبکه‌ای‌شده شیمیایی نسبت به کاپرولاکتون‌های خالص کاهش یافت. با افزایش اتصال عرضی شیمیایی، بلورینگی نمونه‌های پلی‌یورتان‌های حافظه شکلی شبکه‌ای‌شده شیمیایی روند کاهشی داشت. افزون بر این، در مطالعات رفتار مکانیکی تفاوت چندانی در اثر وجود گلیسرول در قطعه نرم یا سخت دیده نشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Glycerol in Soft and Hard Segments on Properties of Shape Memory Polyurethane

نویسندگان [English]

 • Mahdi Sakhavi
 • Reza Lotfi Mayan Sofla
 • Mostafa Rezaei
 • , Peyman Naghavi Ilkhichi
Faculty of Polymer Engineering, Sahand University of Technology, P.O. Box: 51335-1996, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: Chemical cross-linked shape memory polyurethanes (CSMPUs) can have various applications in different fields such as medicine, where mechanical behavior and shape memory are improved in these samples compared to linear shape memory polyurethanes. Shape memory polyurethanes consist of at least two different phases. The first phase, which is in the form of a net point, is responsible for maintaining the permanent shape of the shape memory polyurethane. In contrast, the second phase, also known as shape memory switches, temporarily fixes the temporary shape of the polyurethane by crystallinity. The aim of this research is the synthesis of linear and star polycaprolactones (PCLs) in the first step and the synthesis of CSMPUs using linear and star PCLs in the second step, as well as the investigation and comparison of hydrogen-bonding indices through -C=O groups and -NH CSMPU samples that were synthesized using glycerol as the initiator of the soft segment or the chain extender of the hard segment.
Methods: Linear and star polycaprolactones (PCLs) were synthesized using ring-opening polymerization (ROP) of caprolactone, and shape memory polyurethanes with chemical cross-linking (CSMPU) were synthesized using a two-step pre-polymerization method. By changing the molar ratios of the functional groups, the weight percentage of the hard segment in polyurethane samples was kept constant at 10%.
Findings: The hydrogen-bond index is decreased with the introduction of glycerol as a chain extender. Also, the degree of crystallinity in CSMPU samples is decreased compared to those of pure PCLs. With the increase of chemical cross-linking the crystallinity of CSMPU samples is decreased. In addition, in the studies of mechanical behavior no significant difference was observed in the presence of glycerol in the soft segment or the hard segment. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • shape memory
 • polycaprolactone
 • polyurethanes
 • hydrogen-bonding
 • Mechanical properties
 1. Sofla R.L.M., Rezaei M., Babaie A., and Nasiri M., Preparation of Electroactive Shape Memory Polyurethane/Graphene Nanocomposites and Investigation of Relationship between Rheology, Morphology and Electrical Properties, Compos. B. Eng., 175, 107090, 2019.
 2. Ramezani M. and Monroe M.B., Biostable Segmented Thermoplastic Polyurethane Shape Memory Polymers for Smart Biomedical Applications, ACS Appl. Polym. Mater., 4, 1956-1965, 2022.
 3. Pieczyska E., Maj M., Kowalczyk-Gajewska K., Staszczak M., Gradys A., and Majewski M., Thermomechanical Properties of Polyurethane Shape Memory Polymer–Experiment and Modelling, Smart Mater. Struct., 24, 045043, 2015.
 4. Xu Z., Cui Y., Li T., Dang H., Li J., and Cheng F., Enhanced Mechanical and Shape Memory Properties of Poly(propylene glycol)-Based Star-Shaped Polyurethane, J. Macromol. Chem. Phys., 221, 2000082, 2020.
 5. Huang Z., Ban J., Pan L., Cai S., and Liao J., New Star-Shape Memory Polyurethanes Capable of Thermally Induced Recovery and Hydrogen Bond-Self-Healing, New J. Chem., 45, 8427-8431, 2021.
 6. Chun B.C., Chong M.H., and Chung Y.C., Effect of Glycerol Cross-Linking and Hard Segment Content on the Shape Memory Property of Polyurethane Block Copolymer, J. Mater. Sci., 42, 6524-6531, 2007.
 7. Babaie A., Rezaei M., and Sofla R.L.M., Investigation of the Effects of Polycaprolactone Molecular Weight and Graphene Content on Crystallinity, Mechanical Properties and Shape Memory Behavior of Polyurethane/Graphene Nanocomposites, J. Mech. Behav. Biomed. Mater., 96, 53-68, 2019.
 8. Razzaghi D., Rezaei M., and Babaie A., The Effect of Incorporating Graphene and Polycaprolactone-Grafted Graphene Oxide Nanosheets on Thermal and Physico-Mechanical Properties, Microstructure and Biocompatibility of Electrospun Polyurethane Nanocomposite Mats, J. Compos. B. Eng., 224, 109210, 2021.
 9. Sofla R.L.M., Rezaei M., and Babaie A. Investigation of the Effect of Graphene Oxide Functionalization on the Physical, Mechanical and Shape Memory Properties of Polyurethane/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites, Diam Relat Mater., 95, 195-205, 2019.
 10. Cao F. and Jana S.C. Nanoclay-Tethered Shape Memory Polyurethane Nanocomposites, J. Polym., 48, 3790-3800, 2007.
 11. 11. Chung T., Romo-Uribe A., and Mather P.T., Two-Way Reversible Shape Memory in a Semicrystalline Network, Macromolecules, 41, 184-192, 2008.
 12. Sakhavi M., Sofla R.L.M, Rezaei M., and Miralvar M.R., Synthesis of Chemically-Crosslinked Multi-Arm Star-Shaped Polyurethane with Triple-Shape Memory Effect, J. Mech. Behav. Biomed. Mater., 141, 105793, 2023.
 13. Gorodzha S., Surmeneva M., and Surmenev R., Fabrication and Characterization of Polycaprolactone Cross-Linked and Highly-Aligned 3-D Artificial Scaffolds for Bone Tissue Regeneration via Electrospinning Technology, IOP Conference Series: Mater. Sci. Eng. A, 98, 012024 2015.
 14. Eyvazzadeh Kalajahi A., Rezaei M., and Abbasi F., Preparation, Characterization, and Thermo-Mechanical Properties of Poly(ε-caprolactone)-Piperazine-Based Polyurethane-Urea Shape Memory Polymers, J. Mater. Sci., 51, 4379-4389, 2016.
 15. Mya K.Y., Gose H.B., Pretsch T., Bothe M., and He C., Star-Shaped POSS-Polycaprolactone Polyurethanes and Their Shape Memory Performance, J. Mater. Chem., 21, 4827-4836, 2011.
 16. Pereira I.M., and Oréfice R.L., Study of the Morphology Exhibited by Linear Segmented Polyurethanes, Macromol. Symp., 299-300, 190-198, 2011.
 17. Güney A., Kiziltay A., Hasirci N., and Tanir T.E. Synthesis and Characterization of Polycaprolactone-Based Segmented Polyurethanes, Turk. J. Chem., 43, 452-463, 2019.
 18. Jalili Marand M., Rezaei M., Babaie A., and Lotfi R., Synthesis, Characterization, Crystallinity, Mechanical Properties, and Shape Memory Behavior of Polyurethane/Hydroxyapatite Nanocomposites, J. Intell. Mater. Syst. Struct., 31, 1662-1675, 2020.
 19. Grande C.D., Mangadlao J., Fan J., De Leon A., Delgado-Ospina J., Rojas J.G., and Advincula R., Chitosan Cross-linked Graphene Oxide Nanocomposite Films with Antimicrobial Activity for Application in Food Industry, Macromol. Symp., 374, 1600114, 2017.
 20. Haghayegh M., Sadeghi G.M.M., and Shamayeli B., Synthesis of Shape Memory Polyurethane/Nanoclay Composites: Chemical Structure and Interactions between Polymer and Nanoclay Particles, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 25, 19-30, 2012.
 21. Chung Y.C., Cho T.K., and Chun B.C., Flexible Cross-Linking by Both Pentaerythritol and Polyethyleneglycol Spacer and Its Impact on the Mechanical Properties and the Shape Memory Effects of Polyurethane, J. Appl. Polym. Sci., 112, 2800-2808, 2009.