سنتز و کاربرد دانه‌های هیدروژل زیست‌نانوکامپوزیت نقطه کوانتومی گرافن مغناطیسی-کیتوسان برای سامانه دارورسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی،کد پستی 5166616471

چکیده

فرضیه: در سال‌های اخیر دانشمندان و پژوهشگران به دنبال مواد جدید و پیشرفته‌ای برای استفاده در زمینه‌های مختلف از جمله دارورسانی و زیست‌فناوری بوده‌اند. یکی از مواد جالبی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، دانه‌های هیدروژل زیست‌نانوکامپوزیت بر پایه کیتوسان است. دانه‌های هیدروژل زیست‌نانوکامپوزیت بر پایه کیتوسان به‌دلیل داشتن ویژگی‌های ذاتی مانند زیست‌سازگاری عالی، تورم زیاد و ظرفیت‌های ذخیره‌سازی زیاد، توجه‌ها را به‌عنوان حامل در سامانه‌های دارورسانی جلب کرده‌اند.
روش‌ها: در این پژوهش، ابتدا نقطه کوانتومی گرافن (GQD) به روش تجزیه گرمایی تهیه شد و پس از آن با استفاده از نانوذرات آهن خاصیت مغناطیسی پیدا کرد (MGQD)، در ادامه با هیدروژل پلیمری کیتوسان پوشش یافت (CS-MGQD) و سپس داروی متوترکسات (MTX) در آن بارگذاری شد (MTX/CS-MGQD). این ترکیب  با خواص منحصربه‌فرد هیدروژل کیتوسان، خواص مغناطیسی نقاط کوانتومی گرافن و قابلیت تنظیم رهایش دارو توانست نقطه عطف مهمی در زمینه پژوهش‌های دارورسانی و سازگاری داروها با محیط‌زیست ایجاد کند. سنتز و تشکیل ترکیب مدنظر به‌کمک آزمون‌های مختلف از جمله FTIR برای شناسایی گروه‌های عاملی، XRD برای شناسایی ساختار بلوری و SEM برای بررسی شکل‌شناسی نمونه‌، تأیید شد.
یافته‌ها: حدود ۸۴ و %۶۴ از MTX به‌ترتیب در دانه‌های هیدروژل CS و CS-MGQD بارگذاری شد. بر اساس نتایج رفتار تورم و رفتار رهایش دارو، دانه‌های هیدروژل تورم وابسته به pH و رهایش MTX را نشان دادند. افزون بر این، CS-MGQD حساسیت به رفتار تورم و رهایش دارو نشان داد که دارای ثبات مطلوب و رهایش دارو قابل ‌کنترل در محیط اسیدی است. همچنین، مدل سینتیکی Weibull بهترین مدل برای رهایش MTX (متوترکسات) از CS-MGQD در pH برابر 5 بود. این یافته‌ها نشان می‌دهد، دانه‌های هیدروژل زیست‌نانوکامپوزیت مغناطیسی تهیه‌شده قابلیت خوبی برای دارورسانی قابل کاشت حساس به pH در درمان بافت سرطانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Magnetic Graphene Quantum Dot/Chitosan Bionanocomposite Hydrogel Beads for Drug Delivery System: Synthesis and Application

نویسندگان [English]

 • Hossein Poursadegh
 • Mehdi Barzegarzadeh
 • Mohammad Sadegh Aminifazl
Advanced Polymer Material Research Laboratory, Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Postal Code 5166616471, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: In recent years, scientists and researchers have been looking for new and advanced materials for use in various fields, including drug delivery and biotechnology. One of the attractive  materials that has been considered in this field is chitosan-based bionanocomposite hydrogel beads. Chitosan-based bionanocomposite hydrogel beads have attracted attention as carriers in drug delivery systems due to their inherent properties such as excellent biocompatibility, high swelling, and high storage capacities.
Methods: First graphene quantum dots (GQDs) were prepared by the pyrolysis method, and then their magnetic properties were obtained using iron nanoparticles (MGQD). Next they were coated with chitosan hydrogel (CS-MGQD) and finally loaded with methotrexate (MTX/CS-MGQD). This unique combination of the properties of chitosan hydrogel, the magnetic properties of graphene quantum dots, and the ability to adjust drug release has been able to create an important milestone in the field of drug delivery research and the compatibility of drugs with the biological environment. Through various analyses, including FTIR to analyze the spectra of the functional groups, XRD to identify the crystal structure, and SEM to examine the morphology of the samples, the success of the synthesis and formation of the desired compound was confirmed.
Findings: The fabricated CS and CS-MGQD hydrogel beads were loaded with about 84% and 64% MTX, respectively. The results of the swelling behavior and drug release behavior showed that the hydrogel beads experience pH-dependent swelling and release of MTX. In addition, investigating the effect of MGQD concentration on swelling behavior and drug release showed that CS-MGQD has favorable stability and controllable drug release in an acid environment. Also, the Weibull kinetic model was found to be the best-fitting model for the release of MTX from CS-MGQD at pH 5. These findings suggest that the prepared magnetic bionanocomposite hydrogel beads have a good potential for pH-sensitive implantable drug delivery in the treatment of cancerous tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bionanocomposite
 • Hydrogel beads
 • Chitosan
 • Magnetic Graphene quantum dot
 • Drug delivery
 1. Hirsch F., Scagliotti G., Mulshine J., Kwon R., Curran W.J.Jr., Wu Y.L., and Paz-Ares L., Lung Cancer: Current Therapies and New Targeted Treatments, Lancet, 389, 299-311, 2017.
 2. Merlos M., Portillo-Salido E., Brenchat A., Aubel B., Buxens J., Fisas A., Codony X., Romero L., Zamanillo D., and Vela J.M., Administration of a Co-Crystal of Tramadol and Celecoxib in a 1:1 Molecular Ratio Produces Synergistic Antinociceptive Effects in a Postoperative Pain Model in Rats, J. Pharmacol., 833, 370-378, 2018.
 3. Ghorpade V.S., Yadav A.V., and Dias R.J., Citric Acid Crosslinked β-Cyclodextrin/Carboxymethylcellulose Hydrogel Films for Controlled Delivery of Poorly Soluble Drugs, Polym. 164, 339-348, 2017.
 4. Yang J., Chen J., Pan D., Wan Y., and Wang Z., pH-Sensitive Interpenetrating Network Hydrogels Based on Chitosan Derivatives and Alginate for Oral Drug Delivery, Carbohydr Polym., 92, 719-725, 2013.
 5. Gerweck L.E. and Seetharaman K., Cellular pH Gradient in Tumor versus Normal Tissue: Potential Exploitation for the Treatment of Cancer, Cancer Res., 56, 1194-1198, 1996.
 6. Hasnain M.S. and Nayak A.K., Chitosan as Responsive Polymer for Drug Delivery Applications, Stimuli Responsive Polymeric Nanocarriers for Drug Delivery Applications, 1, Elsevier, 581-605, 2018.
 7. Nisar S., Pandit A.H., Nadeem M., Pandit A.H., Rizvi M.M.A., and Rattan S., γ-Radiation Iduced L-Glutamic Acid Grafted Highly Porous, pH-Responsive Chitosan Hydrogel Beads: A Smart and Biocompatible Vehicle for Controlled Anti-Cancer Drug Delivery, J. Biol. Macromol., 182, 37-50, 2021.
 8. Tao F., Ma S., Tao H., Jin L., Luo Y., Zheng J., Xiang W., and Den H., Chitosan-Based Drug Delivery Systems: From Synthesis Strategy to Osteomyelitis Treatment–A Review, Polym., 251, 117063, 2021.
 9. Kafshgari M.H., Delalat B., Tong W.Y., Harding F.J., Kaasalainen M., Salonen J., and Voelcker N.H., Oligonucleotide Delivery by Chitosan-Functionalized Porous Silicon Nanoparticles, Nano Res., 8, 2033-2046, 2015.
 10. Sheng Y., Dai W., Gao J., Li H., Tan W., Wang J., Deng L., and Kong Y., pH-Sensitive Drug Delivery Based on Chitosan Wrapped Graphene Quantum Dots with Enhanced Fluorescent Stability, Sci. Eng. C, 112, 110888, 2020.
 11. Wang C., Zhang Z., Chen B., Gu L., Li Y., and Yu S., Design and Evaluation of Galactosylated Chitosan/Graphene Oxide Nanoparticles as a Drug Delivery System, Colloid Interface Sci., 516, 332-341, 2018.
 12. Soares P.I., Machado D., Laia C. Pereira L.C., Coutinho J.T., Ferreira I.M., Novo C.M., and Borges J.P., Thermal and Magnetic Properties of Chitosan-Iron Oxide Nanoparticles, Polym., 149, 382-390, 2016.
 13. Bharath G., Prabhu D., Mangalaraj D., Viswanathan C., and Ponpandian N., Facile in Situ Growth of Fe3O4 Nanoparticles on Hydroxyapatite Nanorods for pH Dependent Adsorption and Controlled Release of Proteins, RSC Adv., 4, 50510-50520, 2014.
 14. Shan Z., Li X., Gao Y., Wang X., Li C., and Wu Q., Application of Magnetic Hydroxyapatite Nanoparticles for Solid Phase Extraction of Plasmid DNA, Biochem. 425, 125-127, 2012.
 15. Gu L., He X., and Wu Z., Mesoporous Fe3O4/Hydroxyapatite Composite for Targeted Drug Delivery, Res. Bull., 59, 65-68, 2014.
 16. Hou C.-H., Hou S.-M., Hsueh Y.-S., Lin J., Wu H.-C., and Lin F.-H., The In Vivo Performance of Biomagnetic Hydroxyapatite Nanoparticles in Cancer Hyperthermia Therapy, Biomaterials, 30, 3956-3960, 2009.
 17. Shen L., Li B., and Qiao Y., Fe3O4 Nanoparticles in Targeted Drug/Gene Delivery Systems, Materials (Basel), 11, 324, 2018.
 18. Bilal M., Mehmood S., Rasheed T., and Iqbal H.M., Bio-catalysis and Biomedical Perspectives of Magnetic Nanoparticles as Versatile Carriers, Magnetochemistry, 5, 42, 2019.
 19. Lv O., Tao Y., Qin Y., Chen C., Pan Y., Deng L., Liu L., and Kong Y., Highly Fluorescent and Morphology-Controllable Graphene Quantum Dots-Chitosan Hybrid Xerogels for in Vivo Imaging and pH-Sensitive Drug Carrier, Sci. Eng. C, 67, 478-485, 2016.
 20. Bacon M., Bradley S.J., and Nann T., Graphene Quantum Dots, Part. Syst. Charact., 31, 415-428, 2014.
 21. Kumara B., Shambhu R., Prabhu A., and Prasad K.S., Novel Chitosan-Graphene Quantum Dots Composite for Therapeutic Delivery and Tracking Through Enzymatic Stimuli Response, Polym., 289, 119426, 2022.
 22. Chen L., Hong W., Duan S., Li Y., Wang J., and Zhu J., Graphene Quantum Dots Mediated Magnetic Chitosan Drug Delivery Nanosystems for Targeting Synergistic Photothermal-Chemotherapy of Hepatocellular Carcinoma, Cancer Biol.Ther., 23, 281-293, 2022.
 23. Abolmaali S.S., Tamaddon A.M., and Dinarvand R., A Review of Therapeutic Challenges and Achievements of Methotrexate Delivery Systems for Treatment of Cancer and Rheumatoid Arthritis, Cancer Chemother. Pharmacol., 71, 1115-1130, 2013.
 24. Purcell W.T. and Ettinger D.S., Novel Antifolate Drugs, Oncol. Rep., 5, 114-125, 2003.
 25. Khan Z.A., Tripathi R., and Mishra B., Methotrexate: A Detailed Review on Drug Delivery and Clinical Aspects, Expert Opin. Drug Deliv., 9, 151-169, 2012.
 26. Choi G., Kwon O.-J., Oh Y., Yun C.-O., and Choy J.-H., Inorganic Nanovehicle Targets Tumor in an Orthotopic Breast Cancer Model, Rep., 4, 1-7, 2014.
 27. Javanbakht S., Nazari N., Rakhshaei R., and Namazi H., Cu-Crosslinked Carboxymethylcellulose/Naproxen/Graphene Quantum Dot Nanocomposite Hydrogel Beads for Naproxen Oral Delivery, Polym., 195, 453-459, 2018.
 28. Mo Z., Zhang C., Guo R., Meng S., and Zhang J., Synthesis of Fe3O4 Nanoparticles Using Controlled Ammonia Vapor Diffusion under Ultrasonic Irradiation, Eng. Chem. Res. 50, 3534-3539, 2011.
 29. Javanbakht S. and Namazi H., Doxorubicin Loaded Carboxymethyl Cellulose/Graphene Quantum Dot Nanocomposite Hydrogel Films as a Potential Anticancer Drug Delivery System, Sci. Eng. C, 87, 50-59, 2018.
 30. Naghshbandi Z., Arsalani N., Zakerhamidi M.S., and Geckeler K.E., A Novel Synthesis of Magnetic and Photoluminescent Graphene Quantum Dots/MFe2O4 (M= Ni, Co) Nanocomposites for Catalytic Application, Surf. Sci., 443, 484-491, 2018.
 31. Barzegarzadeh M., Amini-Fazl M.S., and Sohrabi N., Ultrasound-Assisted Adsorption of Chlorpyrifos from Aqueous Solutions Using Magnetic Chitosan/Graphene Quantum Dot-Iron Oxide Nanocomposite Hydrogel Beads in Batch Adsorption Column and Fixed Bed, J. Biol. Macromol., 242, 124587, 2023.
 32. Amini-Fazl M.S., Mohammadi R., and Kheiri K., 5-Fluorouracil Loaded Chitosan/Polyacrylic Acid/Fe3O4 Magnetic Nanocomposite Hydrogel as a Potential Anticancer Drug Delivery System, J. Biol. Macromol., 132, 506-513, 2019.
 33. Lustriane C., Dwivany F.M., Suendo V., and Reza M., Effect of Chitosan and Chitosan-Nanoparticles on Post Harvest Quality of Banana Fruits, Plant Biotechnol. J., 45, 36-44, 2018.
 34. Queiroz M.F., Teodosio Melo K.R., Sabry D.A., Sassaki G.L., and Rocha H.A.O., Does the Use of Chitosan Contribute to Oxalate Kidney Stone Formation?, Marine Drugs, 13, 141-158, 2014.
 35. Sahebalzamani H., Mehrani K., Hosseini H.R.M., and Zare K., Effect of Synthesis Temperature of Magnetic–Fluorescent Nanoparticles on Properties and Cellular Imaging, Inorg. Organomet. Polym., 30, 4597-4605, 2020.
 36. Badawy M.E., Lotfy T.M., and Shawir S., Preparation and Antibacterial Activity of Chitosan-Silver Nanoparticles for Application in Preservation of Minced Meat, Natt. Res Cent., 43, 1-14, 2019.
 37. Barzegarzadeh M., Amini-Fazl M.S., and Nasrizadeh H., A Rapid and Sensitive Method to Detection of Cr3+ by Using the Fe3O4@Pectin-Polymethacrylimide@Graphene Quantum Dot as a Sensitive Material, Pap., 1-10, 2022.
 38. Enache A.-C., Grecu I., Samoila P., Cojocaru C., and Harabagiu V., Magnetic Ionotropic Hydrogels Based on Carboxymethyl Cellulose for Aqueous Pollution Mitigation, Gels, 9, 358, 2023.
 39. Berger J., Reist M., Mayer J., Felt O., Peppas N., and Gurny R., Structure and Interactions in Covalently and Ionically Crosslinked Chitosan Hydrogels for Biomedical Applications, J. Pharm. Biopharm., 57, 19-34, 2004.
 40. Zhang D., Yang S., Chen Y., Liu S., Zhao H., and Gu J., 60Co γ-Ray Irradiation Crosslinking of Chitosan/Graphene Oxide Composite Film: Swelling, Thermal Stability, Mechanical, and Antibacterial Properties, Polymers, 10, 294, 2018.
 41. Tanan W., Panichpakdee J., and Saengsuwan S., Novel Biodegradable Hydrogel Based on Natural Polymers: Synthesis, Characterization, Swelling/Reswelling and Biodegradability, Polym. J., 112, 678-687, 2019.
 42. Bajpai S. and Kirar N., Swelling and Drug Release Behavior of Calcium Alginate/Poly(sodium acrylate) Hydrogel Beads, Des Monomers Polym., 19, 89-98, 2016.
 43. Shikhi-Abadi P.G. and Irani M., A Review on the Applications of Electrospun Chitosan Nanofibers for the Cancer Treatment, J. Biol. Macromol., 183, 790-810, 2021.
 44. Zavareh H.S., Pourmadadi M., Moradi A., Yazdian F., and Omidi M., Chitosan/Carbon Quantum Dot/Aptamer Complex0as a Potential Anticancer Drug Delivery System Towards the Release of 5-Fluorouracil, J. Biol. Macromol., 165, 1422-1430, 2020.
 45. Peppas N.A. and Sahlin J.J., A Simple Equation for the Description of Solute Release. III. Coupling of Diffusion and Relaxation, J. Pharm., 57, 169-172, 1989.
 46. Ritger P.L. and Peppas N.A., A Simple Equation for Description of Solute Release I. Fickian and Non-Fickian Release from Nonswellable Devices in the form of Slabs, Spheres, Cylinders or Discs, Control. Release, 5, 23-36, 1987.
 47. Luo C., Yang Q., Lin X., Qi C., and Li G., Preparation and Drug Release Property of Tanshinone IIA Loaded Chitosan-Montmorillonite Microspheres, J. Biol. Macromol., 125, 721-729, 2019.
 48. Weibull W., A Statistical Distribution Function of Wide Applicability, J. Appl. Mech., 18, 293-297, 1951.