اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتالات به روش رئواپتیکی طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه با تابش قطبیده


عنوان مقاله [English]

Measuerment of Molecular Orientation of Polyethylene Terephthalate by Rheo-Optical FTIR-Polarized Spectroscopy