اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتلات کشیده شده در جهت عرضی به روش رئواپتیکی FTIR با تابش قطبیده


عنوان مقاله [English]

Measurement of Molecular Orientation of Polyethylene Terphthalate by Rheo-Optical FTIR-Polarized Spectroscopy of Biaxial Direction

نویسنده [English]

  • M. Zahedi