سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A


عنوان مقاله [English]

Synthesis of an Epoxy Resin Having Anthracene Moiety: 1,4- Dihydroxytriptycene Instead of Bisphenol A

نویسندگان [English]

  • A. Pourjavadi
  • M. Seyed
  • M. J. Zohourian Mehr