بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید


عنوان مقاله [English]

Study on Ethylene Polymerization by Active Ziegler?Natta Catalyst Based TiCl4 Supported on Mg(OEt)2

نویسندگان [English]

  • GH. Zohouri
  • M.H. Nekoomanesh
  • S.M. Hosseini Bayan
  • R. Jamjah