اثر عوامل زمان، دما ، غلظت آنزیم و پرزهای سطحی بر کاهش وزن در زیست پرداخت پارچه های پنبه ای


عنوان مقاله [English]

The Effects of Time, Temperature, Concentration of Enzyme and Fuzz on Weight Loss in Biopolishing of Cotton Fabrics

نویسندگان [English]

  • M. Morshed
  • A. Khodami