طیف سنجی زیر قرمز نزدیک تبدیل فوریه با تابش قطبیده و کاربرد آن در اندازه گیری جهت گیری مولکولی پلیمرها


عنوان مقاله [English]

Application of the Near Infrared Fourier Transform Polarized Spectroscopy for Determination of Polymers' Molecular Orientation

نویسنده [English]

  • M. Zahedi