بررسی کمی و کیفی لاستیک طبیعی در شیرابه و گیاه کامل دوگونه فرفیون: افوربیلاریکا و افوربیاتیروکالی


عنوان مقاله [English]

The Quantitative and Qualitative Study of Natural Rubber Latex of Euphorbia Larica Boiss and Euphorbia Tirucalli L- and the Whole Plants